Almanca Genel Hatlarıyla Dilbilgisi

 1. Almanca da Genus – Cinsiyet

Almanca da ”GENUS” yani Cinsiyet ayrımı artikeller üzerinde gösterilmektedir. 

Konumuz: Almanca da GENUS – Cinsiyet Kavramı

Almanca da isimlerin cinsiyetlerini belirtmek için der, die ve das artikelleri kullanılır. Şimdi bunlarla ilgili örneklere bakalım.

Maskulin– eril: Eril dediğimiz şey, insanlar için erkek varlık ve hayvanlar için erkek hayvanlar. Örneğin; Erkek öğretmen, erkek öğrenci ve erkek Aslan gibi. Genellikle ”der” artikeli; günler, aylar, mevsimler, dağ adları (istisna: die Alpen), göller, -ich, -ig, -ling,-or, -el,-en -er takıları ile biten isimler için kullanılır.

Feminin– dişi: Dişi dediğimiz şey, insanların için aynı şekilde bayan öğretmen, kız öğrenci ve dişi aslan gibi ifadeler içindir. Genellikle; çiçekler, ağaçlar, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung, -in (sadece şahıslar), -ei, -ine,-ik, -ion (yabancı kelimeler: die Nation gibi), -en/n/-nen takıları ile biten isimler için kullanılır.

Neutral– neutral: Nötr, bazen cansız olarak da ifade edilebilir. Daha çok cansız kısımlar için kullanılsa da birçok istisna olduğunu unutmamak gerekir. Genellikle; şehir ve ülkeler (istisna: die Schweiz, die USA, v.s.), hotel, cafe ve tiyatro isimleri, -chen, -lein, -nis, -tum, -um, -ment takıları ile biten isimler için kullanılır.

KASUS: İsmin halleri

Dikkat edersek Makulin, Feminin ve Neutral dediğimiz bölümler bulunmaktadır. Üç kısıma da örnek verebiliriz.

Maskulin: ein Lehrer: bir erkek öğretmen > der Lehrer: erkek öğretmen

Feminin: eine Lehrerin: bir bayan öğretmen > die Lehrerin: bayan öğretmen

Neutral: ein Buch: bir kitap > das Buch: Kitap

Almanca'da artikel tablosu, ismin halleri, Nominativ, Akkusativ, Dativ ve Genitiv
Almanca’da artikel tablosu, ismin halleri, Nominativ, Akkusativ, Dativ ve Genitiv

 

 1. Almanca da Plural Form – Çoğul Biçimi

 

 

Almanca da bir ismi çoğul yapmak için öncelikle artikel tablomuza bakmamız gerekecektir. İsmin kasus durumunun yalın hal, i-hali, e-hali, -in hali olup-olmadığına bakmamız gerekiyor.

İsimlerin çoğulunu göstermek için Almancada beş takı durumu vardır: Yani bundan kastettiğimiz şey ismin sonuna bu takılar/ekler gelerek çoğul yapabiliyoruz.

– (değişiklik olmayanlar) hiçbir ek gelmeyenler.

– e

– er

– (e)n

– s

İlk üç tipdeki bazı isimler çoğulda Umlaut (a -àae / ä) alabilir.  Tekil artikellerde Almancada üç grup vardır: der, die, das, fakat çoğulda ayrım yoktur ve tüm çoğul isimler Nominativ (yalın hal) ve Akkusativ (i-hali) halde belirli artikel die alırlar. Belirsiz artikel “ein” ‚in çoğul şekli yoktur. Ancak diğer “kein” (keine) gibi “ein”-kelimeleri,  mein, dein, … gibi iyelik zamirleri (Possessivpronomen) de aynı şekilde (“meine, deine,” vs.) biçiminde çoğul yapılabilir.

Yeni bir isim öğrenirken tekil ve çoğul hallerini mutlaka birlikte öğrenmek gerekir. İsimlerin çoğul hallerini tahmin etmek için tam ve kesin yollar yoktur, ancak aşağıdaki kurallar size yardımcı olacaktır.

Örnekler:

Tip 1 (değişiklik olmayanlar): das Zimmer (die Zimmer), das Mädchen (die Mädchen)
Tip 1 (Umlaut alanlar): der Vater (die Väter), der Garten (die Gärten), der Bruder (die Brüder), die Mutter (die Mütter)

Tip 2 (Umlaut alanlar): der Fuß (die Füße), der Stuhl, der Sohn, die Wand, die Hand

Tip 3 (-er): das Kind (die Kinder)
Tip 3 (Umlaut alanlar): der Mann (die Männer), das Wort, das Buch, das Haus

Tip 4 (-en/n/nen)
-en: der Professor (die Professoren), die Tür, die Uhr, das Bett.

-n: a) Tekilde sesli harfle biten isimler (çoğunlukla  -e): die Adresse, die Straße, die Woche

 1. b) Tekilde sessiz harfle biten isimler (çoğunlukla-r): die Nummer (die Nummern)

-n: N- isimleri: tüm isim hallerinde -n veya -en ile biten Maskulin-eril isimler (Nominativ Singular hariç: der Student -en, (den Studenten, dem Studenten, die Studenten), der Mensch-en, -en, der Junge-n,-n, der Nachbar-n,-n

-nen: Maskulin’den üretilen ve tekil halleri –in ile biten isimlerde kullanılır: die Studentin (die Studentinnen), die Amerikanerin, die Professorin.

Tip 5 (-s): yabancı isimler: das Auto, das Radio yani çoğul yaparken parantez içerisinde (-s) verilmiş. Das Auto: Araba > die Autos: Arabalar veya das Radio: Radyo > die Radios: Radyolar gibi düşünebiliriz.

Nominativ (yalın hal), Akkusativ (i-hali) isimlerini çoğul yaparken ,,die,, artikelini her zaman kullanırız.

 

 

 1. Artikel – Artikeller

Almancada dilbilgisel cinsiyetin tanımlanması farklı biçimlerde şekillenmektedir. Dilbilgisel cinsiyeti tanımlamak doğal cinsiyeti tanımlamak kadar kolay değildir. Erkekler için çoğunlukla Maskulin olan Belirli Artikel der ’dir. Dişiler için çoğunlukla Feminin olan Belirli Artikel die’dir. Eşyalar daima Neutral değildir. Bazıları Maskulin, bazıları Feminin, ve bazıları Neutral olan Belirli Artikel das.

BESTIMMTER ARTIKEL – BELİRLİ ARTIKELLER

MASKULIN NEUTRAL FEMININ PLURAL
der das die die

 

UNBESTIMMTER ARTIKEL – BELİRSİZ ARTIKELLER

MASKULIN NEUTRAL FEMININ PLURAL
ein ein eine keine

 

 1. Nominativ – Yalın Hal

Bir cümlenin öznesi (kim/ne ) yalın (Nominativ) haldedir. O çok çalışıyor. Bir cümlenin öznesini bulabilmek için KİM? (NE) sorularını sormak gerekir.

Bu durumda ‘Kim (veya Ne)’ çok çalışıyor?  diye sorulur.      Cevap: O.
Özne nedir (= Nominativ, i-hali) Şu cümlelerde?

Benim kardeşim pastırma yemektedir. Kim veya ne pastırma yemektedir? Benim kardeşim.

Benim oğlum Ahmet Yasin oynamayı sever.  Kim veya ne oynamayı sever? Benim oğlum Ahmet Yasin.

Bu otomobil çok pahalı. Kim veya ne çok pahalı? Bu otomobil.

 

Şimdi Almanca!

Die Frau geht nach Deutschland.     ‘Wer oder was’ geht nach Deutschland? Die Frau.

Das Kind spielt.                             ‘Wer oder was’ spielt? Das Kind.

Der Computer ist sehr teuer.          ‘Wer oder was’ ist sehr teuer? Der Computer.

 1. Akkusativ – İsmin i-hali

Bu cümleler tam mı?

Claudia sahip
O seviyor
O satın alıyor

Hayır, burada belirli nesne eksik.

Sind diese Sätze komplett?

Claudia hat
Sie liebt
Sie kauft

Nein, hier fehlt das direkte Objekt.

Claudia bir kediye sahip.
O kediyi seviyor.
O bir kuş satın alıyor.
Claudia hat eine Katze.
Sie liebt die Katze.
Sie kauft einen Vogel.

Türkçe’de olduğu gibi Almanca’da da farklı isim halleri vardır.
Türkçe’de özne ve nesne

Kadın burada mı? O burada mı?
Sen kadını görebiliyor musun? Sen onu görebiliyor musun?
Adam burada mı? O burada mı?
Sen adamı görebiliyor musun? Sen onu görebiliyor musun?

Özne (yalın) ile nesne (i-hali) arasındaki fark Türkçe’de isimlerde takılarla görülebilirken, şahıs zamiri durumunda cinsler arsındaki farklılık anlaşılamamaktadır. Buna karşın Almanca’da ise hem şahıs zamirinin hemde Akkusativ (i-hali) açıkça anlaşılmaktadır.

Maskulin Neutral Feminin Plural
Nominativ ein/der Hund ein/das Tier eine/die Katze viele Tiere
Akkusativ einen/den Hund ein/das Tier eine/die Katze die Tiere

Feminin, Neutral ve çoğul isimlerin Artikelleri Nominativ (yalın) ve Akkusativ (i-hali) halde aynıdır.

 

Türkçe yalın ve i-halde zamirler:

Subjekt-Özne ben sen o o o biz siz onlar KİM?
Objekt-Nesne beni seni onu onu onu bizi sizi onları KİMİ?

 

 1. Dativ – İsmin e-hali

Dativ (e-hali) dolaylı nesnedir ve Wem-Kime sorusuna cevap verir.

Ben kardeşime yeni bir bisiklet veriyorum.         Ich gebe meinem Bruder ein neues Fahrrad.

Ben anneme çicek veriyorum.                            Ich gebe meiner Mutter Blumen.

 

 1. Bestimmter Artikel und der-Wörter – Belirli Artikel ve der-kelimeleri

Belirli Artikel – Bestimmter Artikel

Eğer belirli kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirli Artikeller kullanılır. Almanca’da ismin Artikeli ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi çoğullar daima “die” almaktadır.

Maskulin Neutral Feminin Plural
Nominativ der das die die
Akkusativ den das die die

Beispiel / örnek: Die Frau kauft den Computer.

 

der-Wörter / der-kelimeleri:

Dieser (bu=this one), jeder (her=every one), welcher (hangi=which one) çoğunlukla belirli artikel ile aynı takıyı alırlar ve daha önca belirtildiği gibi bunlara der-kelimeleri denir.

Maskulin Neutral Feminin Plural
Nominativ dieser
jeder
welcher
dieses
jedes
welches
diese
jede
welche
diese
jede
welche
Akkusativ diesen
jeden
welchen
dieses
jedes
welches
diese
jede
welche
diese
jede
welche

 

Beispiel / Örnek: Diese Frau kauft diesen Computer.

 

 1. Unbestimmter Artikel und ein-Wörter – Belirsiz Artikel ve ein-kelimeleri

Belirsiz Artikel – Unbestimmter Artikel

Eğer belirsiz kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirsiz artikeller kullanılır.

Almanca’da ismin belirsiz artikeli de ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi üç durumda ein aynı kalmakta takı almamakdadır.

İngilizce’den bildiğimiz a/an yerine Almanca’da ein kullanılır. Ein’in Negatif şekli kein (değil=not a, not (any), no) biçimindedir. Kein çoğulda sadece olumsuz olarak kullanılabilir. Akkusativ halde –e alır, keine.

Maskulin Neutral Feminin Plural
Nominativ ein ein eine keine/meine
Akkusativ einen ein eine keine/meine

Zum Beispiel / Örneğin: Eine Frau kauft keinen Computer.

 

ein-Wörter /  ein-kelimeleri

Ein ve kein ein-kelimeleridir. İyelik zamirleri (Possesivpronomen) de ein-kelimesidir ve tıpkı belirsiz artikel ein ve kein gibi kelimelerdir ve aynı takıları alırlar.

Örneğin, mein (benim)

Maskulin Neutral Feminin Plural
Nominativ (k)ein
mein…
(k) ein
mein…
(k) eine
meine…
keine
meine…
Akkusativ (k) einen
meinen…
(k) ein
mein…
(k) eine
meine…
keine
meine…

Diğer iyelik zamirleri için aynı kurallar geçerlidir: dein (senin=your), sein (onun=his / its), ihr (onun=her), unser (bizim=our), euer (sizin=your, çoğul), ihr (onların=their), Ihr (sizin (tekil-çoğul nazikçe)=your).

Tüm iyelik zamirleri ein-kelimesidir ve bundan dolayı ein-kelimesi takısı alırlar.

SEIN kelimesinin iyelik zamiri olarak maskulinler için (der-artikelli kelimeler) “onun” ve neutrumlar için (das-artikelli kelimeler) “onun” anlamına geldiğini, ihr’in de femininler için (die-artikelli kelimeler) “onun” ve ayrıca 2. çoğul zamirin iyelik hali olan “onların” anlamına geldiğini unutmayınız !!!!!???????

 1. Alle Fälle- Tüm Haller

NOMINATIV, AKKUSATIV, DATIV, GENITIV

Belirli Artikeler:

Maskulin Neutrum Feminin Plural
Nominativ der das die die
Akkusativ den das die die
Dativ dem dem der den +-n
Genitiv des des der der

Örnekler:

Die Frau kauft den Computer.
Die Frau kauft dem Kind den Computer.

 

der-Wörter:

Maskulin Neutrum Feminin Plural
Nominativ dieser
jeder
welcher
dieses
jedes
welches
diese
jede
welche
diese
jede
welche
Akkusativ diesen
jeden
welchen
dieses
jedes
welches
diese
jede
welche
diese
jede
welche
Dativ diesem
jedem
welchem
diesem
jedem
welchem
dieser
jeder
welcher
diesen
jeden
welchen +-n
Genitiv dieses
jedes
welches
dieses
jedes
welches
dieser
jeder
welcher
dieser
jeder
welcher

Diese Frau kauft diesen Computer.
Diese Frau kauft diesem Kind diesen Computer.

 1. Präsens von „sein“- sein’in Şimdiki Zaman çekimi

ich bin wir sind
du bist ihr seid
er/es/sie ist sie sind
Sie sind – Siz (formal)

 

“sein” fiilini çekerek yerleştiriniz.

Die Studentin / sie   aus Kanada.
Der Student / er   aus den USA.
Meine Freunde / sie   aus der Schweiz.
Adile und Zeliha/ sie   aus Österreich.
Rabia und ich / wir   aus Mexiko.
Herr und Frau Şıltak/ sie   aus Deutschland.
Das Kind / es   aus China.

 

 1. Präsens – Şimdiki Zaman

Almanca’da fiilin mastar hali –en, nadiren de –n; taılarından oluşmaktadır: lernen, spielen, tun. Şimdiki zamanın tüm şekillerinde takı vardır. Fiil kökü değişmez, ancak çekim eki değişir:

Singular: TEKİL Plural: ÇOĞUL
ich lerne wir lernen
du lernst ihr lernt
er/es/sie lernt sie lernen
Sie lernen kibar ”Sie”

 

Çoğul 1. ve 3. şahıs çekimi daima fiilin mastar haline eşittir; wir lernen, sie lernen-wir tun, sie tun, Sie tun.Eğer fiil kökü d ( “finden” gibi) veya t ( “arbeiten” gibi), veya gn (“regnen” gibi) ile biterse, o zaman çekim eklerin st ve t’denönce kaynaştırma e takısı gelir.

Singular: Plural:
ich finde wir finden
du findest ihr findet
er/es/sie findet sie finden
Sie finden

 

Singular: Plural:
ich arbeite wir arbeiten
du arbeitest ihr arbeitet
er/es/sie arbeitet sie arbeiten
Sie arbeiten

Eğer kök s, z, veya ss o zaman 2. tekil şahısda st olmaz ve t :

Singular: Plural:
ich heisse wir heissen
du heisst ihr heisst
er/es/sie heisst sie heissen
Sie heissen
 1. Perfekt

‘haben’ ve ‘sein’ fiillerinden birir ve esas fiilin üçüncü halinden yapılan bir geçmiş zamandır.

Ich habe gespielt.
Du hast getanzt.
Sie hat gekauft.
Wir haben gespielt.
Ihr habt gespielt.
Sie haben gespielt.
Sie haben gespielt.

Hareketli fiillerde : “sein”

Ich bin gegangen.
Du bist gefahren.
Sie ist geblieben.
Wir sind gewachsen.
Ihr seid gefahren.
Sie sind gegangen.
Sie sind geblieben.

 

Düzenli ve zayıf fiillerde fiilin üçüncü hali:        ge- kök -t   örnek: gespielt; getanzt, gemacht; gekauft

-ieren ile biten fiillerin köküne –t eklenerek yapılır: örnek: diskutieren> diskutiert;studieren –> studiert

Ich habe Deutsch studiert.          Wir haben lang diskutiert.

Kuvvetli fiillerde fiilin üçüncü hali şu şekildedir:  ge – kök -en           örnek: gefahren; gekommen

“en” takısı mastar haliyle aynı olduğundan, mastarın başına sadece ge– eklemeniz  yeterlidir.

 1. Modalverben – Tarz Fiiller

Modal fiiller esas fiilin anlamında değişiklik yapar. Onlar, yetenek (können-ability), zorunluluk (müssen-necessity), izin (dürfen-permission), hoşa gitme (mögen-liking / fondness), istek (wollen-desire), dıştan gelen zorunluluk (sollen-obligation) durumlarını ifade etmeye yarar. Şimdiki zamanda modal fiiller:

können müssen wollen
ich kann ich muss ich will
du kannst du musst du willst
er/es/sie kann er/es/sie muss er/es/sie will
wir können wir müssen wir wollen
ihr könnt ihr müsst ihr wollt
sie/Sie können sie/Sie müssen sie/Sie wollen

 

dürfen sollen mögen
ich darf ich soll ich mag
du darfst du sollst du magst
er/es/sie darf er/es/sie soll er/es/sie soll
wir dürfen wir sollen wir mögen
ihr dürft ihr sollt ihr mögt
sie/Sie dürfen sie/Sie sollen sie/Sie mögen

En önemli kurallar şunlardır: Sadece sollen’in kökü çekimde değişmez.

 1. Cümlede modal fiil bulunduğunda esas fiil mastar olarak en sonda bulunur.

Er muss Klavier spielen. Ich will eine Weltreise machen. Du sollst nach Hause fahren.

Können modal fiili bir istisnadır ve dille ilgili kullanıldığında esas fiil olmadan kullanılabilir.
Ich kann Deutsch. Sie kann Englisch. — ‘sprechen’ fiili modalın içinde gizlidir.

 1. Modalları kökü “sollen” hariç tüm tekillerde değişir.
  Ich will Klavier spielen. Ich darf Kaffee trinken.
 2. Modallar 1. ve.3. tekil (ich- ve er/es/sie) şahıslarında takı almazlar.
  Ich will Gitarre lernen. Er kann Spanisch. Sie soll Japanisch lernen.mögen – möchten

“Mögen” birini veya birşeyi sevdiğini ifade etmek için kullanılır.

“Möchten”  birşeyi istediğini nazikçe ifade etmek için kullanılır. (Ich will’den haha nazik bir ifade.)

 

 1. Adjektivendungen nach der-Wörter– Der-kelimelerinden sonra sıfat takıları

Maskulin Neutral Feminin Plural
Nominativ alte alte alte alten
Akkusativ alten alte alte alten
Dativ alten alten alten alten
Genitiv alten alten alten alten

Die alte Frau kauft den alten Computer.
Die alte Frau schenkt dem kleinen Kind den alten Computer.
Der alte Computer der alten Frau ist kaputt…

Ein-kelimelerinden sonra sıfat takıları

Maskulin Neutral Feminin Plural
Nominativ alter altes alte alten
Akkusativ alten altes alte alten
Dativ alten alten alten alten
Genitiv alten alten alten alten

Eine alte Frau kauft einen alten Computer…

der– veya ein-kelimesini takip etmeyen kelimeler der-kelimelerinin takılarını alırlar (istisna: Tekil Genitiv Maskulin ve Neutrum).

Maskulin Neutral Feminin Plural
Nominativ guter gutes gute gute
Akkusativ guten gutes gute gute
Dativ gutem gutem guter guten
Genitiv guten guten guter guter

Guter Wein und gutes Bier sind sehr teuer…

 

 1. Wie verneint man mit „nicht“ – „nicht“ ile nasıl olumsuzluk yapılır

Almanlar evet / hayır sorularına cevap vermek için nein kullanırlar. Almanlar birşeyin öyle olmadığına cevap vermek için nicht kullanırlar. Nicht’in cümledeki konumu farklılık gösterir.

 1. Bir yerden önce nicht, orada olmadığını vurgular.
1. Nein, ich bin nicht aus Augsburg. – Hayır, ben Augsburg’dan değilim.
2. Nein, Peter ist nicht im Büro. – Hayır, Peter büroda değil.
3. Nein, Susi ist nicht hier. – Hayır, Susi burada değil.
4. Nein, wir fliegen nicht nach Hawaii. – Hayır, biz Havai’ye uçmuyoruz.

 

 1. Olumsuzlanmak istenen özel kelimelerden önce nicht:
Das Bier ist nicht gut. – Bira iyi değil.
Ich heiße nicht Martin! – Benim adım Martin değil.
Das Wetter ist nicht schön! – Hava güzel değil.
Der Pullover ist nicht rot. – Kazak kırmızı değil.

 

 1. Wörterstellung – Kelime dizilişi

Basit Cümle:

Almanca’da yüklem daima  2. sıradadır.

 • Wir gehen ins Kino. Heute gehen wir ins Kino.

Not edin: ‘ja’, ‘nein’, ‘und’, ‘aber’, ‘oder’, ‘denn’ ve ‘sondern’ cümlenin elemanı sayılmaz ve bu nedenle yer tutmazlar, cümle dizilişini etkilemezler.

 • Ja, wir gehen oft ins Kino. Aber heute gehen wir in die Disco.

Sorularda:

Evet (ja) veya hayır (nein ile yanıtlanabilecek sorular fiil (yüklem) ile başlar:

 • Geht ihr oft ins Kino? Bist du Amerikanerin? Regnet es heute?

Bir bilgi içeren ve evet-hayır ile yanıtlanamayan sorular Interrogativ (wann, warum, was, wer, wie, wieviel, wie viele, wo, woher, wohin) soru kelimelerinden biriyle başlar ve bundan sonra hemen fiil gelir:

 • Warum geht ihr gern ins Kino? Wo ist die Disco? Wo regnet es oft?

Zaman ve Yer – Zeit und Ort

Eğer cümle zaman ve yerle ilgili ifade içeriyor ise, daima önce zaman gelir:

 • Ich arbeite heute im Supermarkt. Sie geht morgen in die Kneipe.

 

 1. WOHIN (Nereye) – WOHER (Nereden) 1-Präpositionen

   

               W O H I N ? W O H E R ?
Wohin rennt der Hase?

Tavşan nereye koşuyor?                                                   

Woher kommt der Hase?
 Tavşan nereden geliyor?                                                   
Dativ
aus (ülke, şehir) -den, -dan – out of, from
außer dışında, haricinde – except, besides
bei yanında – at, near, at someone’s place
mit birlikte, beraber – with, by
nach (ülke, şehir) e, a – after, to, according to
seit den, dan beri -since, for
von (kişi, bina, kurum) den, dan – from, of, by
zu (kişi, bina, kurum) e, a – to, toward
Akkusativ
durch içinden, arasından – through, by
für için – for, by
gegen karşı – against, about
ohne -sız, -siz – without
um çevresinde, etrafında – around

 

Dativ ya da Akkusativ Değişken olan Präpositionlar (Wechselpräpositionen)
an bitişik – on (dikey-vertikal), by, at the edge of
auf üstünde (bitişik) – on (yatay-horizontal)
hinter arkasında – behind
in içinde – in, into, to
neben yanında – next to, beside
über üzerinde – above, over, across
unter altında – under
vor önünde – in front of, before
zwischen arasında – between

 

2. Yön veren Präpositionlar
nach: (şehirlere, bölgeler, ülkelere, kıtalara- eğer önünde artikel yok ise)
nach Frankfurt Frankfurt’a – to Frankfurt
nach Kanada Kanada’ya – to Canada
nach Vancouver Vancouver’e – to Vancouver
nach Deutschland Almanya’ya – to Germany
nach Hause eve – (to go) home
 

in: (bir yere, binaya, feminin ve çoğul ülkeler):

in die Stadt şehire – to town, downtown
in die Vorlesung derse – to the lecture
in die Deutschstunde Almanca dersine – to the German class
ins Kino sinemaya – to the movies
in die Schule okula – to school
in die USA ABD’ye – to the United States
 

Idiomatik kullanım

auf die Bank/ zur Bank bankaya – to the bank
aufs Postamt/ zum Postamt postanaye – to the post office
zum Bahnhof istasyona – to the railway station
auf eine Party/ zu einer Party partiye – to a party
ans Fenster/ zum Fenster pencereye – to the window
an die Tür/ zur Tür kapıya – to the door
an den Strand/ zum Strand sahile – to the beach
 

zu: (kişinin evi veya işi, yer veya başka şehir, bölge, ülkeler

zum Arzt doktora – to the doctor
zu Hertie Herti’ye – to Hertie’s
zur Bushaltestelle otobüs durağına – to the bus stop
zum Beispiel örneğin – for example
zu dritt/zu viert usw. üçlü, dörtlü – in threes, in fours, etc.
zu Hause evde – at home
zu Ende son – over (at an end)
zu Fuß yürüyerek – on foot
zum Geburtstag yaş gününe – for one’s birthday
zu Weihnachten/Ostern Noel’e – for/at Christmas/Easter
zu Ihnen/dir size, sana (yer olarak)- (to go) to your place
zum Frühstück kahvaltıya – for/at breakfast
zum Essen/Schreiben yemeğe, yazmağa – for eating/writing
ab und zu ara sıra – now and then
zum Wohl! sağlığına – (Here’s) to your health!
 

auf: (resmi binalar, bürolar, parti-kutlama, düğün, vs.)

auf die Bank bankaya – to the bank
auf die Post postaneye – to the post office
auf eine Hochzeit bir düğüne – to a wedding
aufs Land kırsala, köye – to the country
auf eine Party partiye – to a party
auf den Markt(platz) pazar meydanına – to the town market
 

an: köşesine – (to the edge of)

Wir gehen ans Fenster pencereye – to the window
an die Tafel tahtaya – to the blackboard
an den Tisch masanın üstüne – to the table

 

 1. Verben mit Stammvokaländerung im Präsens –Şimdiki zaman çekiminde kökü değişen fiiller
i -> ei e -> i
wissen (weiß)

 

 

 

essen (isst)
fressen (frisst)
geben (gibt)
nehmen (nimmt)
sprechen (spricht)
sterben (stirbt)
vergessen (vergisst)
werden (wird)
 

 

e -> ie

 

 

a -> ä / au ->äu

fern*sehen (sieht fern)
lesen (liest)
sehen (sieht)
anfangen (fängt an)
backen (bäckt)
ein*laden (lädt ein)
fahren (fährt)
fallen (fällt)
fangen (fängt)
halten (hält)
laden (lädt)
lassen (lässt)
laufen (läuft)
saufen (säuft)
schlafen (schläft)
tragen (trägt)
waschen (wäscht)

 

 1. Verb-Präposition Kombinationen – Fiil Präpositon Birleşmeleri
Angst haben vor (+dat.) birşeyden korkmak                         – to be afraid of
antworten auf (+acc.) birşeye cevap vermek                      – to answer
arbeiten an (+dat.) birşey üzerinde çalışmak                  – to work on
sich ärgern über (+acc.) birşeye kızmak                                – to be annoyed with
bestehen aus (+dat.) birşeyden meydana gelmek               – to consist of
bitten um (+acc.) birşey için rica etmek                        – to ask for
danken für (+acc.) birşeye teşekkür etmek                      – to thank for
denken an (+acc.) birşeyi düşünmek                               – to think of/about
einladen zu (+dat.) birşeye davet etmek                           – to invite to
sich erinnern an (+acc.) birşeyi hatırlamak                              – to remember
erzählen von (+dat.) birşeyden anlatmak                            – to tell about
sich freuen auf (+acc.) olacak birşeye sevinmek                     – to look forward to
sich freuen über (+acc.) olmuş birşeye sevinmek                     -to be happy about; pleased with
gehören zu (+dat.) birşeye ait olmak                                – to be among
glauben an (+acc.) birşeye inanmak                                  -to believe in
sich interessieren für (+acc.) birşeye ilgi duymak                              -to be interested in
sich kümmern um (+acc.) birşeye dikkat etmek, alakadar olmak     -to look after
lachen über (+acc.) birşeye gülmek                                      -to laugh at/about
sprechen von (+dat.) birşey hakkında konuşmak                     -to talk about
teilnehmen an (+acc.) birşeye katılmak                                    -to participate in
sich verlieben in (+acc.) birine aşık olmak                                    -to fall in love with
warten auf (+acc.) birşeyi, birini beklemek                           -to wait for
wissen von (dat.) birşeyi bilmek                                         -to know about