5 Tem, 2018

Arbeitsamt – Is ve Isci Bulma Kurumu

 

İŞ ve İŞÇİ BULMA KURUMU-ARBEITSAMT

İş ve İşçi Bulma Kurumu, işleyişte özerk, kamu yararına, devletin, sendikaların ve işveren örgütlerinin temsilcilerinin karar mekanizmalarında ortaklaşa söz sahibi olduğu bir kurumdur, iş.ve işçi Bulma Kurumu’nun görevleri:


• iş ve işçi bulmak
• iş hakkında bilgi vermek
• işsizlerin hakları ve sorumlulukları konusunda bilgi vermek,
• Meslekte ilerleme ve meslek öğreniminde kolaylıklar sağlamak.
• İş teminini kolaylaştırmak için programlar hazırlamak
• işsizlik parası ödemek,
• işsizlik yardımı parası ödemek,
• Ücret tazminatı ödemek
• iş göremez durumda olanlar için iş ve mesleği kolaylaştırmak,
• Çocuk parası ödemeleri yapmak.
 


• Çalışma izni / Arbeitserlaubnis Almanya’da üç yıl ikamet etmiş olanlara verilir. Eşlere çalışma izni üç yıl (en az iki yıl) ikamet süresi tamamlandıktan sonra verilir. Almanya’da beş yıl ikamet etmiş işçi eşleri, beş yıllık çalışma izni alabilirler. Almanya’ya 18 yaşından önce gelen işçi çocukları, yasal olarak iki yıl ikamet ettikten sonra çalışma izni alabilirler. Beş yıl ikamet eden işçi çocuklarına beş yıllık ça-lışma izni verilmektedir. 18 yaşından önce Almanya’ya gelen, Hauptschule’yi bitiren veya on ay meslek hazırlık kursuna katılan veya meslek eğitimi sözleşmesi yapan işçi çocukları da çalışma izni alabilirler. İlk çalışma izni kural olarak bir yıllıktır. Çalışma izni süresi dolmadan uzattırmak gereklidir. Genellikle iki yıl uzatılır. Üç yıl bir işyerinde hala çalışan işçi, bir işyerine bağlı olmaksızın iki yıl çalışma izni alabilir. Uç yıl içinde değişik işyerlerinde çalışan bir işçinin çalışma izni bir yıl uzatılır. Almanya’da yasal olarak sekiz yıl ikamet etmiş ve dört yıl çalışmış işçiler, sınırsız ve süresiz çalışma izni hakkına sahiptirler. Dört yıl çalışmış olan bir işçi, işyeri sının olmayan beş yıllık çalışma izni alabilir. Çalışma izninin, oturma izni olmadığında, erkek işçilerde altı ay, kadın işçiler de ise sekiz ay süresince (doğum nedeni hariç), Almanya dışında kalmaları halinde geçerliliği kalmaz.Çalışma izni için, işe başlamadan önce başvurulmalıdır.


 

işsizlik Parası / Arbeitslosengeld Son üç yıl içinde 12 ay sigortalı olarak çalışmış olan herkes işsizlik parası alma hakkına sahiptir. Sezonluk çalışanlar için istisnalar mümkündür, işsizlik parasının miktarı, en son net kazancın miktanna bağlıdır. Çocuklu çalışan için bu miktar, en son net kazancın %67 dir. Normal de %60 dır. işsizlik parasının süresi 12 aydır. Bu süre, işsiz kalanın yaşına ve daha önce ça-lıştığı süreye bağlı olarak 32 aya kadar çıkabilir.

işsizlik parası alabilmek için yapılması gerekenler:


• Zamanında Arbeitsamt’a bizzat başvurmak ve dilekçe vermek
• Her zaman yeni bir işte çalışmaya hazır olduğunu beyan etmek

 

İşsizlik parası ll-Arbeitslosengeld II İşsizlik parası alma hakkını doldurduğu halde hala işsiz veya son 5 ay içinde sigortalı olarak çalışmış olan herkes işsizlik parası II alma hakkına sahiptir, iş – Danışma / Arbeitsvermittlung – Arbeitsberatung
iş ve işçi bulma kurumlarının iş ve işçi bulma (Arbeitsvermittlung) hizmetlerinden, herkez ücretsiz bir şekilde yararlanabilir, iş ve işçi bulma kurumlarının uzman- lan, kişiler arasında fark gözetmeden bilgi verir ve yardımcı olurlar, iş ve işçi bulma hizmetinin ağırlığı daha çok iş konusunda bilgi vermeyi teşkil etmektedir. Meslek eğitimi, bilgi geliştirmesi, meslek değiştirme kursları, işe alışma ve meslek öğrenim bursu konularını içermektedir. Meslek geliştirme eğitimi Fortbildung / Weiterbildung Öğrenilmiş mesleği geliştirmek ve bu alanda daha tazla bilgi öğrenebilmek için yapılan eğitime denir, iş dünyasında, ticari, teknolojik ve organize gelişmelere ayak uydurabilmek yeni bilgileri gerektirmektedir. ilk başta mesleki bilginin korunması, geliştirilmesi ve meslek eğitiminde edinilen bilgilerin ve yeteneklerin ilerletilmesi- dir. Meslekte usta ve tekniker olmak için de gerekli bir eğitimdir. Meslek geliştirme eğitimi, özellikle, çocuk yetiştirme döneminden sonra, mesleğine yeniden dönmek isteyen kadınlar için iyi bir olanaktır. Meslek geliştirme eğitimi. Meslek diploması olmayanların diploma alabilmelerine de olanak sağlar. Çalışanlar, meslek geliştirme eğitimi için. eğer iş pazarı açısından zorunlu ise, Arbeitsamt’ tan maddi destek alabilirler.

 

Yeni meslek eğitimi / Umschulung Daha önce öğrenilmiş mesleğin yaraşıra yeni bir meslek öğrenmek için yapılan eğitim, Yeni Meslek Eğitimi (Umschulung) olarak adlandırılmaktadır.

Kim yeni meslek eğitimi yapmaktadır? Yeni meslek eğitimi almanın çeşitli nedenleri vardır:


• Bir mesleği olan, işsiz durumda olan kişiler, yeni bir meslek öğrenmek istemek tedirler. Daha önce öğren dikleri meslekte iş bulmaları zor olduğu için veya önceki meslekleri yaşlarına artık uygun olmadığıı için.
• Bir işi ve mesleği olduğu halde, gelecekte, sahip olduğu mesleğinde işine devam edebilmesini rizikolu kişiler.
• Sağlık ve özürlü olma ne denlerinden dolayı (alerji veya omurga rahatsızlıklarından dolayı) önceki mesleğinde çalışamayacak durumda olan kişiler.
 

Yeni meslek eğitimi konusunda iş ve işçi bulma kurumlarından (Arbeitsamt) geniş bilgi edinilebilir. Bir çok durumda iş ve işçi bulma kurumu (Arbeitsamt) tarafından finansman yardım da verilebilmektedir.

Geçiş Parası / Überbrückungsgeld iş ve işçi bulma kurumu kendi işini kendi kurarak işsizlikten kurtulmak isteyenleri Geçiş Parası (Überbrückungsgeld) vere
rek teşvik etmektedir. Daha önce almış olunan işsizlik parası veya işsizlik yardımı miktarındaki para 6 ay boyunca teşvik olarak verilmektedir.

 

Bunun koşulu:

 

 

Daha önce Arbeitsamt’ın sunduğu hizmetlerden en azında 4 hafta yararlanmış olmak veya uzun süre işsiz kalmışlara iş imkanı sağlama Programından (ABM) yararlanmış olmak.
Bunun dışında kuracağı iş ile ilgili Busi- nessplan (Fizibilite Planı ) hazırlaması ve bu işin yürüyebileceğine dair uzman bir kurumdan (IHK vb ) onay alması gerekmektedir.
400 EURO KANUNU Das “400-Euro-Gesetz”


Halkımız arasında 325 Euro Kanunu olarak bilinen ek iş yasası 01.04.2003 tarihinden itibaren 400 Euro Kanunu olarak değiştirilmiştir. Kanunun en önemli değişiklikleri:
• Ek işten elde edilecek kazanç 325 Euro’- dan 400 Euro’ya yükseltilmiştir.
• Haftalık 15 saat çalışma süresi kaldırılmıştır, yani haftalık çalışma süresi artık bir önem taşımamaktadır.
• 8 saatlik bir tam işin yanında ek bir iş alanından herhangi bir sosyal kesinti ol- mak-sızın 400 Euro’ya kadar yapılabilmektedir.
• İşveren 400 Euro’nun dışında ücretin % 12’ini emeklilik sigortasına, % 11 “ini hastalık sigortasına, % 2″sini maliyeye (Finanzamt) sosyal kesinti olarak ödemektedir.
• Ayrıca 400,01 Euro ile 800 Euro arası bir işçi için normal şartlar altında ödenmesi gereken sosyal..kesintiler indirimli olarak ödenmektedir. Ödenen ücret arttıkça sosyal kesinti yükü artmaktadır.


Meslek Eğitimi Yasası Berufsausbildungsgesetz Meslek eğitiminin iki ayağı vardır. Yani bu eğitimin bir bölümü paratik uygulamanın olduğu iş yerinde geçer, diğer bölümü meslek okulunda. Meslek eğitiminin üçte ikisi işyerinde, üçte biri okulda geçer. İşyerinde geçen süre için meslek eğitim ku-ralları (Grundlage) geçerlidir. Bu kurallar sabit değildir, işyerinden işyerine değişiklikler gösterebilir. Okuldaki bölüm için, bir öğrenim planı (Lehrplan) olmalıdır. Pratik eğitimi veren işyeri ve teorik eğitimi veren okul arasında kordineli bir işbirliği olmalıdır.
Bu yasayla, meslek okulundaki ve işyerindeki eğitimin nasıl olacağına ilişkin kurallar getirilmiştir. Amaç. gençlerin nitelikli ve standartlara uygun bir eğitim alarak bir meslek edinmelerini sağlamaktır. Meslek Eğitimi Yasasına göre (Berufsausbildungsgesetz) eğitimini veren ve eğitimi görenin belirlenmiş temel hakları ve sorumluluklan vardır.


• Eğitimci, eğitimi alan kişinin eğitimini başarıyla tamamlaması için çaba göstermelidir. Aynı durum eğitimi
alan kişi için de geçerlidir.
Eğitim için gerekli ortam ve malzemeler eğitim gören kişiye ücretsiz olarak sunul malıdır.
■ Eğitim görene, okuldaki eğitimi için olanak tanınmalıdır.
• Eğitim gören, işyerinde sadece eğitim gördüğü alan ile ilgili işlerde çalıştırılabilir.
• Eğitim gören, işyerinin kurallarına uymak zorundadır.
Meslek Eğitimi Sözleşmesi Berufsausbildungsvertrag Eğitimi alan ve veren arasında yazılı bir sözleşme yapılmalıdır. Henüz reşit olmayan eğitim alanların yerine ailesi bu sözleşmeyi yapar. 8u sözleşmede şu maddeler olmalıdır:
• Eğitimin hangi meslekte olduğu ve amacı detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
• Eğitimin, başlama tarihi ve süresi.
• Eğitimin verildiği işyerinin dışındaki kurallar.
• Deneme süresi.
• Ödemenin nasıl ve ne kadar olacağı.
• izin süresi.
• Çıkış vermenin koşulları. Meslek Eğitiminin tamamlanması Ausbildungsabschluss


Meslek eğitimi, bitirme sınavı yapılarak tamamlanır. Eğitim gören bitirme sınavını başarı ile verir ise eğitim süresi bitmiş olur. Eğer sınavı başarıyla veremez ise, eğitim süresi, en çok 1 yıl olmak üzere, ikinci bir sınava kadar uzatılır. Meslek eğitiminin sonunda her eğitim görenin Meslek Diploması almaya hakkı vardır. Meslek Eğitimi Yardımı Berufsausbildungsbeihilfe Bu yardımla amaç, gerekli takat yeterli olmayan araçların sağlanmasıdır. Eğer işyerinin verdiği eğitim parası yeterli değilse, Arbeitsamt. eğim göreni finansiyel olarak destekler. Örneğin, işyeri çok uzakta ise ve eğitim gören ailesinin yanıda ka-lamıyorsa. Meslek eğitimi yardımı için ikamet edilen yerdeki Arbeitsamt’a başvurulmalıdır. Bu yardım kural olarak 1 yıl için verilir. Gerekli koşullar


• Kazanç , muafiyet sınırının altında ise, ailenin yanında kalınıyor olsa bile.
• Eğitim masrafları, yol parası,
• Eğitim malzemeleri ve iş elbisesi için Arbeitsamt gelire bakmadan ödeme yapar.
• Eğitimin başlama tarihinden önceki son üç yıl içinde işsiz ve önceden resmi olarak 4 ay bir iş yerinde çalışmış olanlar için Arbeitsamt ailenin gelirine bakmadan ödeme yapar.


MESLEK EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
1 .Vergi Karnesi (Lohnsteuerkarte):
‘Einwohnermeldeamt’ tan alınır.
2. Doktor raporu (Attest):
Bazı meslek dalları için doktordan rapor gerekmektedir. Özel doktorunuzdan bu raporu alabilirsiniz.
3. Sigorta belgesi (Versicherungsnachweis):
Emeklilik sigortası (Rentenversicherung) için çek deften şeklindeki bu belgeyi bağlı olduğunuz sağlık kasası üzerinden temin edebilirsiniz.
4. Öğrenim Belgesi (Schulzeitbescheinigung):
16 yaşını geçtikten sonra da okula gitmişseniz, bu belgeyi öğrenim gördüğünüz okuldan alabilirsiniz. Öğrenim süresi emeklilikte “Ausfallzeifolarak tanınmaktadır.
5. Sağlık sigortası (Krankenversicherung):
Meslek eğitimiyle birlikte sağlık sigortası yaptırmak gereklidir. ‘Angestellte” kapsamındaki meslekleri öğrenecekler sağlık sigortalarını kendileri seçebilirler.
6. İşsizlik sigortası (Arbeifslosenversichorung):
Yasal mecburiyetli bu sigorta, meslek eğitimi yaptığınız firma işe almadığında bu sigortadan yararlanılabilir.
7. Kaza sigortası (Unfallverslcherung): Bu sigortayı işveren ödemektedir.
8. Banka hesabı (Gehaltskonto): işverenler genellikle aylık maaşları veya ücretleri banka hesaplarına havale ederler.

 

MESLEK EĞİTİM BURSU (BAföG)

 

Almanya’da devletin verdiği bu öğrenim- meslek bursundan aşağıdaki okullara devam eden öğrenciler faydalanabilmededir.
• Yüksek okullar
• 11. sınıf sonrası eğitim veren okullar
• Yüksek meslek okulları
• 10. sınıftan sonraki meslek okulları
• Akşam okulları
• Meslek okulları
• Meslek hazırlık okulları
Meslek bursu, mesleki eğitimi gören öğrencinin ailesinin ve eşinin gelirine bağlıdır.
Burs miktarı kural olarak 192,-Euro ile 584,-Euro arasındadır. Yurtdışında okuyanlar için en fazla 1 yıllık burs verilmektedir.

 

“Meslek Bursu”
hangi biçimlerde verilmektedir?
Yardım olarak: Orta dereceli okulla devam eden öğrenciler için
Yarısı yardım-yarısı faizsiz devlet kredisi olarak : Yüksek okul ve üniversite öğrencileri için, verilmektedir. Bu konuda bazı istisnalar vardır. Devletin verdiği bu faizsiz krediyi önceden ödeyenler, okulunu iyi dereceyle ve ön görülen süreden önce bitirenler, müracaat etmeleri halinde bu kredinin bir kısmından muaf tutulmaktadırlar. Başvurular meslek bursu dairelerine yazılı olarak yapılmalıdır. (Amt für Ausbildugns-fördrung)

 

Aufstiegfortbildungs- Förderungsgesetz “Meister BaföG”
Mesleğinde usta olmak isteyenlerin yaptıkları meslek eğitimi ve bu eğitimle aynı seviyedeki meslek kursları devlet tarafından desteklenmektedir. Bu eğitimi gören veya bu kuşlara katılan kişiler, gelirterinine göre 613.-Euro’ya kadar devletten kredi alabilmektedirler. Bu miktarın 229,-Euro’ya ka-darı yardım olarak verilmektedir. Evlilerde bu yardım miktarı, 214,74,-Euro’ya ve ek olarak her bir çocuk için 178,95,-Euro’dur. Ayrıca, yalnız yaşayan ve çocuğu olanlar, duruma göre, çocuk bakım parası olarak her çocuk için 100,-Euro’ya kadar yardım alabilirler.

 

5 Tem, 2018

Hartz IV – Arbeitslosengeld II – Issizlik Parasi

 

HARTZ IV

“Is arayanların temel geçimini” yeniden düzenleyen Hartz IV reform paketinin özünü, issizlik yardımı ile sosyal yardımı birlestiren “Issizlik Parası II” olusturuyor, issiz talanlar, simdiye dek oldugu gibi 12 ay issizlik Parası alacak. Bu evli olan kisiler için önceki net maasın yüzde 67’i kadardır. Digerleri için bu rakam yüzde 63’e düsüyor. 55 yasın üzerindeki issizler ise en fazla 18 aya kadar issizlik Parası alabilirler, issizlik Parası süresinin bitiminden sonra issizlere, issizlik yardımı yerine sosyal yardım miktarına denk gelen “issizlik Parası II” ödenecek.

Issizlik Parası II miktarı nasıl hesaplanır? Eski eyaletler (Berlin dahil) yalnız yasayanlar standart yardım miktarı olarak 311 Euro, evliler ise ayda 345 Euro alacak.

Yeni eyaletlerde bu ödeme yalnız yasayanlar için 311, evliler için 298 Euro. Eger çiftin 14 yasın altında çocukları var ise, aileye, her çocuk basına standart miktarın yüzde 60’ı ödenecek. Konutun büyüklügü makul ölçülerde ise, kira ve diger giderlerde yerel yönetimler tarafından karsılanacak. Örnegin yalnız yasayan için 45 ile 50 m! büyüklügündeki bir konut makul ölçülerde kabul ediliyor. Eger evde fazla kisi varsa, kisi basına 15 m! hesaplanır. Kira miktarı, yöredeki kira ortalamasına göre belirlenir.


Kendi evi olanların durumu

Kendi evi ya da dairesi olupta issizlik Parası II alanlar, temelde oturdukları konutu bosaltmak ya da satmak zorunda degiller. Fakat konut 130 m2’den büyük oldugunda durum degisiyor. Yetkililler, bu durumda gerekli gördüklerinde konutun satılmasını isteyebilir. Ancak konut, gerçek degerinin yüzde 90’ının altında satılamaz. Ayrıca sahip olunan konutun borçları tamamen ödenmedigi takdirde, sadece talan ana borç miktarı üstleniliyor. Yalnız kredi faizinden dogan borç ise dikkate alınmıyor.

 

Birikmis parası olanların durumu issizlik Parası ll’de sahip olunan birikimlere sınır getiriliyor. Buna göre, sadece belirli miktarda servete sahip olan kisiler Issizlik Parası ll’yi alabilir. Burada sınır her yas için 200 Euro’dur. Örnegin 45 yasında olan bir kisi en fazla (45×200) 9 bin Euro’ya sahip olabilir.


Bu sınırın üzerinde birikimi olan 45 yasındaki bir kisi, birikimlerini 9 bin Euro kalana kadar harcadıktan sonra issizlik Parası ll’yi almaya hak kazanır.


 

1 Ocak 1948’den önce doganlar için birikimdeki muafiyet sının, her yıl için 520 Euro olmak kaydıyla en fazla 33 bin 880 Euro’dur. Ayrıca çocuk basına da 4 bin 100 Euro muafiyet hakkı tanınıyor. Servetin hesaplanmasına, konut tasarruf hesabı (Bauspaıvertrag), cari ve tasarruf hesaplarındaki paranın yanı sıra hisse senetleri, emlak ve takılarda dahil ediliyor. Issizlik Parası II, esi çalısıp yüksek gelir elde edenlere de ödenmez. Issizlik Parası II ne zaman kesilir? issiz olan kisi kendisine bulunulan bir isi reddederse 3 ay için Issizlik Parası ll’den kesinti yapılır, issizin bu tavrını sürdürmesi durumunda daha agır kesintilere de basvurulun-abilir. Böyle kisilere dogrudan para vermek yerine gıda yardımı yapılır.

 

Yani kisi karneye baglanır. Kimler sosyal yardım alır?

Ocak 2005’ten itibaren sosyal yardım sadece çalısamayacak durumda olanlara verilir, issizlik Parası II ise çalısabilen kisileri en kısa sürede is piyasasına kazandırmaktır.

 

5 Tem, 2018

Ebeveyn parasi (Elterngeld)

 

1. Çocuk parası:

Almanya’da doğan çocuklar için ailelere çocuk parası (Kindergeld) ödenmektedir. Çocuk sahibi olan vatandaşlarımız, yerel makamlardan temin edecekleri doğum kayıt örneği ile birlikte bağlı bulundukları Aile Kasasına (Familienkasse) çocuk parası için başvurabilirler. Bu yardım her çocuk için 154 Euro tutarındadır. Çocuk parası, çocuğun eğitiminin sürmesi halinde 27 yaşına kadar ödenmektedir. Meslek eğitimi gören çocuklara da belirli gelir sınırları içerisinde kalındığı takdirde, yine ödeme yapılabilmektedir.

Çocuk parasının yanısıra, dar gelirli ailelere çocuk parası ek ödemesi (Kindergeldzuschlag) imkanı bulunmaktadır. Çocuk parası ek ödemesi, Ocak 2005’ten itibaren yürürlüğe girmiştir ve 18 yaşından küçük çocuklara aylık 140 Euro’ya kadar ödenmektedir.

Çocuk parasında olduğu gibi çocuk parası ek ödemeleri için de, çocukların ikamet ettiği yerdeki Aile Kasasına müracaat etmek gerekir.


2. Yurtdışı çocuk parası (Auslandskindergeld):

Almanya’da yaşayan Türk ebeveynler, Türkiye’de veya Almanya dışında başka bir ülkede eğitim gören, ancak aynı zamanda Alman vatandaşlığına sahip bulunan çocukları içi yurtdışı çocuk parası alabilirler. Bunun öncelikli şartı, bu çocukların Alman vatandaşı olmaları ve ebeveynlerin daimi ikametgahının Almanya’da bulunmasıdır.

Türk vatandaşı olan çocuklar, Almanya dışında eğitim gördüğü takdirde çocuk parasına hak kazanamamaktadır. Bununla birlikte, çocukların yalnızca eğitim için Türkiye’de oturduklarının ve asıl ikametgahlarının halen Almanya’da bulunduğunun ispatlanması halinde yurtdışı çocuk parası alınması sağlanabilir.

Yurtdışı çocuk parası, normal çocuk parasından daha düşüktür, çünkü düzeyi çocuğun yaşadığı ülkeye ve oradaki hayat standardına ve geçim masraflarına göre belirlenir.


3. Ebeveyn parası (Elterngeld):

01 Ocak 2007’den bu yana çocuk sahibi olan ailelere ebeveyn parası ödenmektedir. İşsiz veya ev kadını olan annelere, daha önce yetiştirme parası olarak ödenen 300 Euro, bu kez ebeveyn parası olarak verilmektedir.

Çalışan annelerin ebeveyn parası, son 12 ayda elde ettikleri net gelire göre hesaplanır. Kural olarak ebeveyn parası, son 12 ayda elde edilen net gelirin % 67’si oranında ve 1.800 Euroyu aşmamak kaydıyla ödenmektedir. Başvurular ikametgahın bulunduğu Emeklilik  Kurumuna (Versorgungsamt) yapılmalıdır.


4. Eğitim Kredisi (BaföG):

 


Üniversite öğrencileri ile 11. sınıf sonrası eğitim gören lise öğrencileri “BaföG” denilen eğitim bursundan faydalanabilirler. Asgari 192 Euro, azami 548 Euro olan BaföG bursu, dar gelirli aileler için öngörülmüştür.

 

5 Tem, 2018

Cocuk Parasi (kindergeld) ve Cocuk Yardimi

 

Çocuk Parası 2012 ile gelen degisiklikler

 
18 yaşını dolduran ve 25 yaşın altındaki bütün çocuklara bağlanacak çocuk parası için artık ailelerin gelir durumuna bakılmayacak. Böylece çocuk parası başvurusu ve vergi beyanı sırasında daha önce gerekli olan gelir belgelerinin hiçbirine gerek kalmayacak. Daha önce ailelerin, çocuklarının yılda 8004 Euro’dan fazla geliri olmadığını belgelemesi gerekiyordu

 

Çocuk Parası (kindergeld) ve Çocuk Yardımı

Çocuk Parası (kindergeld)

Ebeveynler, çocuk Almanya’da yaşıyorsa çocuklarının 18. doğum gününe kadar çocuk parası alma hakkını kullanabilirler. Çocuk meslek eğitimi aldığı ya da üniversitede okuduğu takdirde ise bu hak en fazla 25. doğum gününe bu sürec uzatılır.

Çocuk Parasının miktari

İlk iki çocuğun her biri için her ay 184 Euro, üçüncü çocuk için 190 Euro ve bundan sonraki her çocuk için 215 Euro ödeme yapilir. Çocuk parası için İş Bulma Ajansının (Agentur für Arbeit) Aile Sandığına başvuru yapmak gerekir. Ayrıca ailelere ücret ve gelir vergisinden çocuk indirimlerinden faydalanma imkanı verilir. Çocuk parası için başvuru formunu İş Bulma Ajansı’ndan, aynı zamanda www.arbeitsagentur.de adresinden temin edebilirsiniz.


Çocuk Yardımı desteğj

Alman devleti, aşağıdaki koşulları yerine getiren düşük gelirli aileleri ayrıca çocuk yardımıyla maddi katkıda bulunmaktadır:

 • Bekar çocukları 25 yaşın geçmiyorsa ve ebeveynleriyle aynı evde ikamet etmekte iseler.
 • Gelirleri ve varlıkları ebeveynlerin asgari geçimini güvenceye almakla birlikte çocukların geçimini karşılamıyorsa.
 • Sosyal yardım ya da işsizlik parası II alma haklarına sahip değillerse.

Çocuk yardımının tutarı, ebeveynlerin gelirine ve varlıklarına göre belirlenir ve çocuk başına aylık maksimum 140 Euro’dur. Çocuk yardımı için başvuru formunu İş Bulma Ajansı’ndan, aynı zamanda www.arbeitsagentur.de adresinden edinebilirsiniz.


Bölgenizde Alabileceğiniz Bilgilerİkamet ettiğiniz yerde buralardan daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

 • Yetişkin Göçmenlere Yönelik Göçmen Danışmanlığından ve Genç Göçmenlere Yönelik Hizmetlerden
 • Aile danışmanlığı merkezlerinden
 • İş bulma ajansından
 

5 Tem, 2018

Hamilelik ve Dogum izni

 

Hamilelik Danışmanlığı

Eğer bir çocuk bekliyorsanız, hamilelik danışmanlığı hamilelik ve doğum konularıyla ilgili her türlü sorunuzda size yardım eder  ve size hamilelikten önce ve hamilelik sırasında tıbbi, sosyal ve hukuki bilgiler vererek bu süreç icinde size yardimcı olur.

 • Danışmanlık ayrıca şu konularda da bilgilendirmektedir:
 • Hamilelikle bağlantılı  problemler
 • Hamilelik sırasında ve sonrasında mali ve sosyal destek hizmetleri hakkında bilgilendirme
 • İş hukugunun hamelilik sürecindeki uygulama bicimleri (örneğin doğum izni kanunu, ebeveynlik izni vs.)
 • Hamileliğin sona erdilirmesi
 • Çocuklar için bakım imkanları

Hayır kurumları ve aile dernekleri, kiliseler, sosyal kurumlar, sağlık müdürlükleri ve doktorlar hamilelik danışmanlığı ve hamilelikte çatışma danışmanlığı hizmeti sunarlar.


Önemli bilgi

Çoğu danışmanlık hizmeti ücretli değildir ve anonim olarak da kullanilabilinmektedir. Çoğu zaman kişisel danışmanlığın yanında internet ya telefon üzerinden kullanılabilen seçenekler de mevcuttur.


Hamilelik ve Doğum Sonrası sürec

Hamilelik sırasında ve doğumdan sonra bir ebe ya da doktor tarafından bakım görme hakkına sahipsiniz . Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren dört haftada bir, hatta hamileliliğin 32. haftasından itibaren iki haftada bir kadın doktoruna gitmeniz gerekmektedir. Hamilelikteki muayene ve bakım masraflarını sağlık sigortaları üzerine alır.


Çalismakta olan kişiler için Doğum İzni

Çalışan hamilelere özel bir doğum izni vardir – buna anne koruması denilir. Bu izin doğumdan altı hafta önce başlar ve sekiz hafta sonra sona erer. Bu müsade Almanya’da kanunlarla düzenlenmiştir. Bu süre içerisinde hamilelerin çalışması izinli değildir ve yasaklanmıştır. İşlerini kaybetmedikleri gibi, doğum izninin bitiminden sonra tekrar geri dönme haklarina sahiptirler. Ayrıca hamilelerin günde 8,5 saatten fazla çalışması ve ağır bedensel işler yapmaları yasaklanmistir. İşvereninizden ya da yukarıda anılan danışmanlık kuruluşlarından konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.


Bölgenizde Hamilelik ile ilgili bilgi edinebileceginiz yerler:

 


İkamet ettiğiniz yerde buralardan daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

 • Yetişkin Göçmenlere Yönelik Göçmen Danışmanlıklarından  ve Genç Göçmenlere Yönelik Hizmetlerinden
 • Kadın doktorlarından
 • Hamilelik danışmanlığı/Hamilelikte çatışma danışmanlığından
 • Sağlık Müdürlüğü nden
 • İşverenlerden