2 Tem, 2018

Mavi Kart Nedir ? Almak için ne yapmak Gerekir?

 

Mavi Kart’ın (önceden Pembe Kart) Tanımı, Niteliği, Amacı ve Sağladığı Yararlar:
4112 Sayılı yasa ile dan izinle, ayrı’ nin (MAVİ KART) niteliği, amacı ve sağladığı yararlar Almanya’daki yurttaşlarımızın izinle vatandaşlıktan ayrılma konusunda bazı tereddütleri olduğu gözlenmekte ve bu çerçevede 4112 sayılı yasa ile vatandaşlığımızdan izinle ayrılanlara verilen belgenin niteliği, amacı ve sağladığı yararlara ilişkin olarak gerçek durumla bağdaşmayan bazı değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir.


Bu konuda herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek ve vatandaşlarımızı aydınlatmak için aşağıdaki bilgilerin sunulmasında fayda görülmüştür: Bir şahsın, başka bir ülkenin vatandaşlığını alması tamamen kişisel bir tercihtir. Bu konuda herhangi bir zorlama veya telkin sözkonusu değildir.


Türk Hukuk Sistemi,

çifte vatandaşlığa olanak sağlamaktadır. Buna göre, vatandaşlarımızın, vatandaşlıklarını muhafaza ederek, aynı zamanda bir başka ülkenin vatandaşı olabilmeleri imkanı mevcuttur. Bazı ülkeler ise, tek vatandaşlık ilkesini kabul etmektedir. Bu ilkeyi benimseyen ve uygulayan ülkelerde hukuk kurallarının diğer devlet vatandaşları bakımından da geçerli olması esastır. Dolayısıyla, genel bir hukuk ilkesinin ayırımcılık gözetmeden uygulanması gerekir. Diğer bazı ülkelerde olduğu gibi, Almanya’da da tek vatandaşlık ilkesi benimsenmiştir.


Alman mevzuatının bu özelliğini dikkate alan Türkiye, bir yandan vatandaşlarımızın Alman hukuk sistemine uyumunu kolaylaştırmak, diğer yandan Türk vatandaşlığını yitirmelerinin yaratabileceği sakıncaları giderebilmek amacıyla 1995 yılında 4112 sayılı yasayı yürürlüğe koymuştur. Çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkelerde yaşayan ve Türk vatandaşlığından izinle ayrılan kişilere, 4112 sayılı Yasa uyarınca Türk vatandaşlığından kaynaklanan bazı hakların saklı tutulduğu ve güvence altına alındığına dair bir belge düzenlenmektedir.


Bu belgeyle, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların kanuni mirasçılarının, Türkiye’de;


• İkamet • Seyahat • Çalışma •Yatırım • Ticari Faaliyet – Miras
Taşınır-taşınmaz mal satın alma ferağı, kiralama ve bunun gibi konularda Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etmeleri hükme bağlanmıştır. Türkiye’de tüm kurumlarımız nez- dinde geçerliliği sağlanmış olan bu belge hamili kişilerin Türkiye’deki hak ve menfaatleri, sözkonusu yasa kapsamında tam olarak güvenceye alınmıştır. Dolayısıyla, vatandaşlarımızın endişesini gerektiren herhangi bir durum sözkonusu değildir. Bu belgeyi taşıyan yuttaşlarımız aynen Türk vatandaşları gibi ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı ile ferağı haklarına sahiptirler.


Mavi kart, Bu konuda faydali olabilece baglantilar icerir;

 

 

4112 sayılı yasa uyarınca verilen belgenin Türkiye’de tüm kurumlarda geçerliliğinin sağlanması için içişleri Bakanlığınca tüm Valiliklere genelge gönderilerek en küçük birimlere kadar duyurulması sağlanmıştır. “Mavi Kart” alan kişilerin pasaportlarına “4112 sayılı yasa uyarınca Türk vatandaşlığından izinle çıkmıştır.” ibaresi içeren bir damga basılmaktadır. Bu şerhi içeren pasaport ile vatandaşlığa geçtiği yabancı ülke pasaportu da görülmek suretiyle Türk makamları tarafından yukarıda sıra¬lanan işlemler yapılmaktadır. Tüm ülkelerin anayasalarında olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da seçme ve seçilme hakkı için temel koşullardan biri “vatandaşlık” olduğundan “Mavi Kart” sahibi kişilerin seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır. “Mavi Kart’ hamili bir kişinin vefatı halinde, cenazesinin Türkiye’ye nakli hiç bir izne tabi değildir (Başbakanlığın 1998/26 Sayılı Genelgesi). Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Türk vatandaşı iken T.C. Ziraat Bankasına Özel ithalat Döviz Hesabı açtıran (25.512 Euro.- yatıran) ve daha sonra izin ile yabancı bir ülke vatandaşlığına geçen vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi amacıyla 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 4112 Sayılı Kanunla değişik 29uncu maddesi hükmü doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca ve yurtdışında Başkonsolosluklara verilen ‘4112 sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına ilişkin Belge nin” pasaport yerine geçen belge olarak kabul edilerek bedelsiz ithalat hakkından yararlanmalarının mümkün olduğunu açıklamıştır.


Bu belgenin Türkiye’de tüm kurumlarımız nezdinde geçerliliğini sağlamak üzere gerekli önlemler alınmış olmakla beraber, herhangi bir sorunla karşılaşıldığı takdirde Başkonsolosluğumuz vatandaşlarımıza yardımcı olmaya hazırdır. Uygulamadan kaynaklanabilecek sorunlar konusunda Başkonsolosluğumuz ve bağlı bulunduğu Ataşeliklerimizin bilgilendirme çalışmalarını sürdürmektedirler. Ayrıca, vatandaşlık sorunları ile ilgili olarak Başkonsolosluğumuza müracaat edecek vatandaşlarımıza konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmektedir. 4112 sayılı kanunda, yurt dışındaki vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir başka hüküm daha yer almaktadır. Buna göre, Türk vatandaşlığından çıkma izin şartlarını düzenleyen 403 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 20. maddesindeki askerlik koşulunun yeraldığı (b) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Böylelikle askerlik hizmetini yapmamış olan kişilerin de Türk vatandaşlığından çıkma izni alabilmeleri sağlanmıştır. Diğer taraftan, Türk vatandaşlığından izinle çıkma sürecine ilişkin olarak Türk makamlarınca yürürülen işlemlerin süratlendirilmesi için gerekli yasal ve idari tedbirlerin alınması için çalışmalar sürdürülmektedir. Yeni düzenlemelerin yapılmasından sonra işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması mümkün olabilecektir.


Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın, hukuki ve idari açılardan da kendilerini güven içinde hisset-melerine devletimiz büyük önem vermektedir. Bu bağlamda, vatandaşlarımızın, kişisel bir tercih konusu olan başka bir ülke vatandaşlığını kazanma yönündeki iradelerini, mevcut yasal çerçeveyi de dikkate alarak şekillendirmeleri önem taşımaktadır.

 

2 Tem, 2018

2000 den Önce Vatandas olanlar icin Çifte Vatandaslik Hakki

 

2000 Yılından evvel Alman olup, Türk vatandaşlığını geri alanlar için ÇİFTE VATANDAŞLIĞI KURTARAN GÜVENCELER


01.01.2000’de Vatandaşlık Yasası değişti ve otomatik kayıp maddesi eklendi. İzin almadan başka ülke vatandaşlığına geçenlerin Alman vatandaşlığı kaybettiriliyor. Bu kanun 2000 öncesi Türk vatandaşlığını alanları kapsamıyor.2000’den önce Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına dönenler, “Almanya’da yaşarken Türk vatandaşlığını almışsa” sorun yok.


Ama Alman makamları, bunların da kimliğine el koymak istiyor.Bu, yasaları doğru yorumlayamamaktan kaynaklanıyor.2000 önce Türk vatandaşlığına dönenler için, her türlü hukuksal zeminde kullanabilecekleri bazı güvenceler: 

1 Güvence / içişleri Bakanlığının, 2000 öncekilerin aldığı çifte vatandaşlığın korunacağı yazısı:
1. Zusicherung – Fritz Rudolf Körper, MdB (Parl. Staatssekretâr beim Bundesminister des Innem) Berlin, den 21.06.2000 ..Durch das Gesetz zur Reform der Staatsangehörigkeitsrechts vom 15.07.1999 ist die Inlandsklausel in 25 Abs. 1 gestrichen worden…
Für die vor diesem Datum entstandene Mehrstaatigkeit besteht keine besondere Regelung, und zwar unabhângig davon, ob die Mehrstaatigkeit bereits bei der Einbürgerung oder nachtrâglich (durch Wiedererwerb der früheren Staatsangehörigkeit haben die Betroffenen hierdurch nichts zu befürchten.


2. Güvence / Berlin iç işleri Senatörlüğünün, Türk’ün çifte vatandaşlığını kabul ettiği yazı:
2. Zusicherung – Senatsverıvaltung für Inneres. Berlin 25.08.1999
Nach Ihrer Mitteilung sovvie den uns überlassenen Kopien Ihres türkischen Nationalpasses haben Sie die türkische Staatsangehörigkeit spâtestens am 27.10.1995 zurücker vvorben. Ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit ist aufgrund dieser Sachlage unter Berücksichtigung des 25 Abs. 1 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22.07.1913 (BGB 1.S.583), zuletzt geândert durch ein Gesetzt vom 15.07.1999 (BGB1. Jahrgang 1999 Teil Nr.389). nicht eingetreten. Sie werden im Landeseinvvohneramt Berlin künftig mit deutscer und türkischer Staatsangehörigkeit geführt.

3. Güvence / Köln Valiliği’nin kimliği elinden alınmak istenen Türk’e verdiği güvence (Bezirksregiering Köln 13.10.2003 …Ein Prüfung hat ergeben, dass Sie sowohl im Besitz der Deutschen wie der türkischen Staatsangehörigkeit sind. Gemâss 25.Abs.1 RuStAG in der bis zum 31.12.1999 gel- tenden Fassung verliert “ein Deutscher, der im Inland weder einen VVohnsitz noch seinen dauernden Aufenthalt hat, seine Staatsangehörigkeit mit dem Erwerb einer auslândischen Staatsangehörigkeit…”. Sie haben seit 20 Jahren ununter- brochen Ihren VVohnsitz in Deutschland. Ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit ist daher beim (Wieder-) Erwerb der türkischen Staatsangehörigkeit nicht eingetreten.

 

2 Tem, 2018

Almanya Vatandasligina Nasil Gecilir

 

Alman vatandaşlığına nasıl geçilir?
1. ALMAN VATANDAŞI OLMA HAKKI NE ZAMAN KAZANILIR? KOLAYLAŞTIRILMIŞ VATANDAŞLIK YABANCILAR YASASI (Madde: 85-91)


1 Ocak 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Vatandaşlık Reform Yasası ile, bir yabancının yabancılar yasasına dayanarak Alman vatandaşı olma hakkını kazanması yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 16 yaşını doldurmuş bir “yabancı” aşağıdaki koşulları yerine getiriyorsa Alman vatandaşı olmaya hak kazanır. Bu koşullar şunlardır:
• Almanya’da en az 8 yıl yasal olarak oturmuş olmak.
• Vatandaşlık için başvuru yapıldığı anda “oturma izni’ne (süresiz veya sınırlı) veya “oturma hakkına” sahip olmak
• Yeterli seviyede Almanca bilmek
• Sabıkasız olmak. (En tazla 180 güne denk para cezasını aşmayan mahkumiyet veya icrası tecil edilmiş olması kaydıyla 6 ayı geçmeyen hapis cezası engel teşkil etmez.)
• Kendisinin ve aile bireylerinin geçimini kendi geliriyle karşılaya¬bilmek. Kendi kusuru olmaksızın işsiz kalma durumunda “işsizlik yardımı” veya “sosyal yardımı” almak bir engel teşkil etmez.
• Anayasal düzene bağlılık belgesinin imzalanması
• Yabancılar Yasasının 46. maddesinin 1.fıkrasına göre sınır dışı edilmeyi gerektirecek bir durumun olmaması.


2. VATANDAŞLIK YASASINA GÖRE TAKDİR YOLUYLA ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ
Herhangi bir nedenle, Yabancılar Yasasının kolaylaştırılmış Vatandaşlık hükümlerinden yararlanamayan bir göçmen aşağıdaki koşulları yerine getiriyorsa, Vatandaşlık Yasasının (StaG) 8.madde- sine göre alman vatandaşlığına geçebilir.
• Almanya’da en az 8 yıldır yasal olarak oturmuş olmak.
• Politik iltica başvurusu kabul edilenlere 6 senelik oturum süresi
• 60 yaşından büyük yabancılar için 12 senelik oturum süresi
• Alman devletinin koruması altında olan veya hiçbir vatandaşlığı olmayan yabancılar için 6 senelik oturum süresi
• Alman taralından evlatlık edinilen çocuklara 3 senelik oturum
• Vatandaşlık başvurusu yapıldığında, oturum hakkına veya oturma iznine (sınırlı veya sınırsız) sahip olmak
• Almanya’da temelli olarak yerleşmiş olmak (geçici bir nedenle Almanya’da bulunanlar bu haktan yararlanamaz)
• Alman medeni hukukuna göre reşit ve kişilik hakları herhahgi bir nedenle kısıtlanmamış olmak
• Kendisi ve ailesi için yeterli bir konuta sahip olmak
• Kendisi ve ailesinin geçimini temin edebilecek yeterli bir gelire sahip olma. Herhangi bir nedenle sosyal yardım veya işsizlik yardımı alan bir yabancı alman vatandaşlığına geçemez. Herhangi bir nedenle, işsizlik parası, hastalık kasası yardımı, çocuk eğitim parası, konut yardımı veya Batög alanlarda, gelecekteki gelir durumlarının nasıl olabileceği değerlendirilir.
• Yeterli düzeyde almanca bilmek
• Anayasal düzene bağlılık belgesinin imzalanması
• Eski vatandaşlıktan ayrılmak
• Sabıkasız olmak ve yabancılar yasasının 46. ve 47. maddelerine göre sınırdışını gerektirecek bir durumun olmaması Sınırdışını gerektirecek suçların işlenmiş olması, sadece politik suçlarla sınırlı olmayıp ağır cezayı gerektiren diğer suçların varlığında vatandaşlığa geçmeyi önlemektedir. Ayrıca yönetmeliğe göre her¬hangi bir suçta kasıt olduğu mahkeme kararı kesinleşmiş ise, bu durum hafit bir suç olarak kabul edilmez ve vatandaşlığa geçmeye engeldir. Ayrıca 30 günün üzerindeki cezalara denk düşen cezalan çeşitli nedenlerle 511,- Euro üzerinde kalan para cezaları vatandaşlığa geçişi engeller. Eğer işlenen suç çok eskiden kalmış ve kayıtlardan silinmesi sözkonusu ise, vatandaşlığa geçmek mümkün olabilir. Yukarıdaki koşulları yerine getiren, 16 yaşını doldurmuş bir yabancı vereceği bir dilekçe ile alman vatandaşlığına geçebilir. Bu yasaya göre vatandaşlığa geçiş yetkili makamların takdiriyle olur.


3. EŞ VE ÇOCUKLARIN DURUMU

Ailede velilerden biri 3.bölümde belirtilen koşulları yerine getiriyor¬sa, eş ve çocuklar da verilecek dilekçelerle birlikte alman vatandaşlığına geçebilirler.
Eşlerde ailenin birlikte yaşamı en az iki yıldır Almanya’da sürüyorsa
4 yıllık oturum süresi yeterli kabul edilmektedir. Çocuklarda ise Almanya’da 3 yıllık oturum süresi yeterlidir. Eğer çocuk 6 yaşından küçükse, yaşının yarısına denk süreyi Almanya’da ailesi ile birlikte geçirmesi yeterlidir. Yeterli almanca bilgisi kural olarak hem eşten hem de çocuklardan beklenmektedir. Eğer diğer aile bireyleri yeter¬li almanca biliyorsa eşin eğitim durumu ve diğer zorluklar da gözönünde alınarak daha az bir almanca bilgi düzeyi kabul edilebilir.16 yaşından küçük çocuklardan anayasaya bağlılık açıkla¬masını imzalamaları istenmez. 16 yaşını doldurmuş çocukların dilekçesi kendi başına işlem görür ve tam ücret gerektirir. Ancak 23 yaşın altındaki gençlerin başvurularında geçimini kendi geliriyle temin etme koşulu aranmaz.


4. ÇİFTE VATANDAŞLIĞI MÜMKÜN KILAN KURALDIŞI (İSTİSNAİ) DURUMLAR

Yeni Alman Vatandaşlık Yasası da, temel prensip olarak, alman vatandaşlığına geçmek isteyen bir yabancının, mevcut vatandaşlık statüsünden ayrılmasını öngörmektedir. Ancak bazı özel durumlar-da, yabancının vatandaşlıktan ayrılması olanaksız veya çok zor şart¬larda mümkün oluyorsa, eski vatandaşlıktan ayrılmadan alman vatandaşlığına geçme olanağı öngörülmüştür. Vatandaşlıktan cıkmak olanaksız ise: Bazı ülkelerin hukuku vatandaşlıktan ayrılma diye bir uygulama öngörmemektedir. Ancak durum T.C. hukuku için geçerli değildir. Bazı ülkeler yasalarda olsa bile uygulamada vatandaşlıktan ayrılma dilekçelerini işleme koymamakta, sistemli olarak cevap vermemek- tedirler.Bu ülkeler genel olarak Alman dairelerince bilinmektedirler ve çıkış dilekçeleri Alman makamları tarafından gönderilmektedir. Vatandaşlıktan çıkışla maddi zarar sözkonusu olunca başvuru sahibi, eski vatandaşlığını kaybetmekle, kendisine ait mal ve mülkünü, işletmesini kaybetmek veya değerinden aşağıya başka bir kişiye satmak veya devretmek durumunda kalıyorsa, veya miras hakkı kısıntıya uğramakta veya miras hakkını kaybetme sözkonusu ise veya kazanmış emeklilik haklarının kaybolması sonucu doğuyorsa, vatandaşlıktan çıkış koşulundan vazgeçilebilir. Böyle durumlarda, başvuru sahibi vatandaşlıktan çıkışla doğacak maddi zararını ispat etmekle yükümlüdür. Örneğin 10.225,- Euro altındaki maddi kayıplar dikkate alınmaz. Politik iltica başvurusu kabul edilmiş kişiler eğer başvuru sahibi, Yabancılar Yasasının 51. maddesine göre politik iltica hakkı (Asylberechtigter) kazanmış ise, Cenevre Konvensiyonuna göre ilti¬cacı konumu elde etmiş ise veya Politik iltica Yöntemi Yasası veya Toplu İltica Yasasına göre Almanya’da kalma hakkı kazan¬mış ise, eski vatandaşlıktan ayrılmadan alman vatandaşı olur. Vatandaşlıktan çıkış için askerlik hizmetinin zorunlu koşulması halinde bazı ülkelerin yasalarına göre mecburi askerlik hizmeti yer¬ine getirilmeden vatandaşlıktan ayrılmak mümkün değildir. Böyle durumlarda, Alman Vatandaşlık Dairesi yasa gereği başvuru sahib¬inin durumunu, koşulları değerlendirip, eski vatandaşlıktan ayrılma koşulunda ısrar edip etmeyeceğine karar verir.

Burada başvuru sahibi ile ilgili aşağıdaki konular değerlendirilir:
• Anadilini yeterli düzeyde bilmemesi,
• Okul öğreniminin büyük bir kısmını Almanya’da yapmış olması,
• Geldiği ülkenin kültürüne yabancılaşmış olması,
• Almanya’daki yaşama alışrgış olması


5. ALMAN VATANDAŞLIĞINA NASIL GEÇİLİR – GEÇİŞTE İZLENİLECEK ADIMLAR
1. ADIM: DİLEKÇE

16 yaşını doldurmuş her yabancı kendisi dilekçe verebilir ve vatan¬daşlığa geçme süresi böylece başlar. Bir yabancı kendi kararını verdikten sonra, vatandaşlıkt dairesine gidip danışabilir ve özellikle almancasının yeterli sayılıp sayılmayacağını öğrenebilir. Zaten hazırlanmış dilekçe formları da buradan alınacaktır. Aile bireyleri de alman vatandaşlığına geçecekse 16 yaşını doldur¬muş her kişi kendisi dilekçe verir. 16 yaşından küçükler için veliler başvuruda bulunur. Alman vatandaşlığına geçmek isteyen her kişi 256,-Euro harç öder, reşit olmayan çocuklar ise 51,-Euro harç öder. DİLEKÇEYE EK BELGELER Verilecek dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenmelidir.
Pasaport • Nufiis cüzdani sureli • Kazanç belgesi
Yeterli almanca bilgisini kanıtlayan okul belgesi • Fotoğraf


ADIM: ALMANCA TESTİ / ANAYASA BAĞLILIK YEMİNİ
Dilekçe verildikten, verilen belgelerin tam ve doğru olduğu tespit edildikten sonra, sıra anayasaya bağlılık belgelerinin imzalanması ve yeterli Almanca bilindiğinin tespitine gelir. Belirtilen yeterli Almanca bilindiğinin kanıtı olabilecek bir diploma ve sertifika yoksa, bir test yapılması zorunludur. Eyalet İçişleri Bakanlığı Kuzey Ren Vestfalya’da yazılı test yapılmamasını istemiştir. Vatandaşlık dairesindeki memur başvuru sahibi ile örneğin Alman Vatandaşlığı, dilekçedeki sorular vb. üzerine kısa bir söyleşi yapmaktadır. Bu testin birinci bölümüdür. İkinci bölümünde başvuru sahibi günlük gazeteden seçilmiş kısa bir metni okuyup anladığını anlatmak zorundadır.
Memur buna göre bir karara varacaktır. Eğer yeterli Almanca bi¬linmediği sonucuna varılırsa o zaman işlemi durdurup veya dilekçeyi geri alıp, Almanca.kursuna katılmak gereklidir.


ADIM: TEMİNAT BELGESİ
Dilekçe verildikten ve yeterli almanca tespit edildikten sonra vatan¬daşlık dairesi diğer işlemleri tamamlar. Genellikle 10-12 haftalık bir süre içerisinde cevap alınır. Başvuru sahibine bir “Teminat Belgesi” (Einbürgerungszusicherung) verilir. Bu belgenin geçerliliği 2 yıl olarak sınırlandırılmış olup bazı hallerde uzatılması mümkündür. Türk vatandaşlığından çıkışın mümkün olmadığı, maddi zarara yol açacağı veya sağlık nedenleriyle çıkış işlemleri takip edilmeyeceği ispatlandığı hallerde çıkış işlemi süreci söz konusu olmayacağından böyle durumlarda doğrudan çifte vatandaşlığın kabulu ile alman vatandaşlığına geçilebilir.


ADIM: TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKIŞ İZİN BELGESİ

Bundan sonraki adım, pasaport nüfus cüzdanı, fotoğraflar ve “Teminat Belgesi” nin orijinali ve Türkçe tercümesi ile birlikte yetk¬ili Türk konsolosluğuna Türk vatandaşlığından Çıkış işlemlerinin başlatılması için başvuruda bulunmaktadır. Türk vatandaşlığından çıkışla ilgili her başvuru T.C. Bakanlar Kurulunca karara bağlandığı için işlem süresi 1,5 yıla kadar sürebilmektedir. Bekleme süresi bit¬tikten sonra konsolosluk haber gönderip. Çıkış izin belgesinin alınabileceğini bildirir.
Konsoloslokça verilen bu belge, Çıkış Belgesi olmayıp Çıkış İzin Belgesidir. (Türk vatandaşlığındah çıkış bu aşamada henüz kesin¬leşmemiştir). Bundan sonra, bu belgenin Almanca çevirisiyle birlik¬te vatandaşlık dairesine verilmesi gerekmektedir.


1. ADIM: ALMAN VATANDAŞLIĞI BELGESİ
Alman vatandaşlık dairesi, Çıkış izm Belgesi ile birlikte, aradan geçen zaman içinde başvuru sahibinin koşullarında bir değişiklik olup olmadığını değerlendikten sonra, alman vatandaşlığına geçiş işlemini sonuçlandırır ve 8-12 hafta içerisinde Alman vatandaşlığı belgesi’ni (Einbürgerungsurkunde) başvuru sahibine verir. Nüfus hüviyeti ve pasaport çıkartmak için ancak bu belgeyle başvuruda bulunulur. Alman vatandaşlığına geçiş kesinleşmesine rağmen işlemler henüz bitmemiştir. Vatandaşlık dairesi, yeni vatan¬daşından Türk konsolosluğuna gidip, çıkış işlemlerini bitirmesini ve vatandaşlıktan çıkış Belgesi’nin kendilerine gösterilmesini isteye¬cektir.


1. ADIM: TÜRK VATANDAŞLIĞI ÇIKIŞ BELGESİ-MAVİ KART
Alman vatandaşlığı belgesi ve çevirisi Türk konsolosluğuna ver¬ildikten sonra, T.C. vatandaşlığından çıkış işlemi bitirilir ve başvuru sahibine ÇIKIŞ BELGESİ verilir. Aynı zamanda T.C. vatandaşlığından izin yoluyla ayrılan kişilere verilen MAVİ KARTİ alma zamanı gelmiştir. Konsoloslukta bu istek belirtilince yetişkin her kişiye resimli bir MAVİ KART verilmektedir. Son olarakta çıkış belgesinin Alman makamlarına gösterilmesi gerekmektedir. Böylece bütün işlemler bitmiş olmaktadır.


TURK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKIŞ
Türk vatandaşlığı kanununa göre izin alarak Türkvatandaşlığından ayrılmak mümkündür.Yasanın 20-23 maddeleri ile 29 maddesi izin olarak Türk vatandaşlığından çıkışın nasıl olacağını ve bunun huku¬ki sonuçlarını belirlemektedir.Türk vatandaşlığından çıkmak, mümeyyiz ve reşit olmak yabancı bir devletin vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına dair inandırıcı belirtiler bulun¬mak durumlarında mümkündür. Bakanlar Kurulu kararıyla çıkma başvurusu yapana önce İzin Belgesi, başka ülkenin vatandaşlığının kazanıldığı belgelendiğinde Çıkma Belgesi verilir.
Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 29. maddesi (07.06.95 tarihli ve 4112 Yasa ile yenidendüzenlenmiştir.)

 

ASKERLİK

 

Vatandaşlık değiştirme kararı verirken en önemli konulardan biri de askerlik hizmeti ilgili soruların tatmin edici cevaplandırılmasıdır. Türkiye dışında doğmuş ve yerleşmiş olanlarla, reşit olmadan yurt dışına göç edip yerleşenlerin askerlik mükellefiyeti Mayıs 92 ve Haziran 95 yılında yapılan yasal değişikliklerle yeniden düzenlen¬miştir. Böylece hem askerlik mükellefiyetinin 38 yaşına kadar erte¬lenmesi imkanı sağlanmış, hem de askerlik hizmeti yapılmaksızın Türk vatandaşlığından izin yoluyla ayrılmak mümkün hale getiril¬miştir. Mayıs 1992’de, 3802 sayılı yasa ile Askerlik Kanununda ve yönetmelikte gerçekleştirilen değişikliklerle, Türkiye tek yanlı olarak, çifte vatandaşların bulundukları ve vatandaşı oldukları ülkede yasalara uygun olarak yaptıkları askerlik hizmetinin Türkiye’de tanınmasını mümkün kılmıştır. Federal Almanya’da askere alınma çağı normal olarak 18-26 yaşları arasındadır. Türkiye Almanya’da silahlı veya sivil hizmet olarak yapılan askerlik hizmetini kabul etmekte ve bunu yapan bir çifte vatandaşı Türkiye’de askerlik hizmetinden muaf tutmaktadır. Bu durum askerliğin yapmadan Türk Vatandaşlığından ayrılıp Alman vatandaşı olan ancak sonradan tekrar Türk vatandaşlığına geçen kişiler içinde önem taşımaktadır. Çünkü Türkiye yasalarına göre askerlik mükellefiyeti ömür boyu vardır. Hiçbir ülkede askerlik yapmamış kişi, sonradan Türk vatandaşı olursa askerlik hizmetini yapmak zorundadır. Federal Almanya Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan tam süreli askerlik hizmetini aynen kabul etmektedir. Ancak yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarına tanınan 5.112,- ğ bedel ödeyerek bir aylık temel eğitim yapılması durumunda, Almanya sadece bu bir aylık askerlik hizmetini kabul etmekte ve bunu buradaki askerlik hizmetini süresinden düşmekte¬dir,


ALMAN VATANDAŞLIĞININ KAYBI / ALMAN VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA

Alman vatandaşı olan bir kişi kendi başvurusu ile başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmiş ise. Alman vatandaşlığını kaybeder. Keza bir Alman vatandaşı, kendi isteği ile Alman Savunma Bakanlığı’nın izini olmaksızın, vatandaşı olduğu başka bir ülkenin ordusunda askerlik hizmetini yaparsa Alman vatandaşlığını kaybeder. Yeni Vatandaşlık Yasasının 4. maddesi. 3. fıkrasına veya geçici 40b maddesine göre Alman vatandaşı olan bir kişi aynı zamanda yabancı statüsündeki anne ve babasınında vatandaşlığına da sahiptir. Çifte Vatandaş durumunda olan bu kişilere 18 yaşına girdiklerinde iki vatandaşlıktan birini seçme çağrısı (Optionspflicht) yapılacaktır. Bu durumdaki kişiler 23. yaşını dolduruncaya kadar seçme kararını vermezlerse, otomatik olarak Alman vatandaşlığını kaybederler (§29 StaG).


YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINA GİRİŞ
Türk vatandaşlığından izin alarak ayrılanlar, tekrar Türk vatandaşlığına geçme olanağına sahiptirler. Türk Vatandaşlık Yasasının 7. ve 8. maddeleri istisnai olarak Türk vatandaşlığına alınmayı düzenlemektedir.Türk soyundan olanlarla, onların eşleri ve reşit çocukları, Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş, onların sonradan doğmuş reşit çocukları, Türkiye dışında yaşıyor olmalarına rağmen konsolosluklara başvurup Türk vatandaşlığına geçme dilekçelerini verebilirler. Reşit olmayan çocuklar da anne veya babalarıyla birlikte Türk vatandaşlığına alınırlar. Vatandaşlığa geçme İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla olur.Türk hukukuna göre tekrar Türk vatandaşlığına dönmek isteyenlerin eski vatandaşlıklarını kaybetmek koşulu yoktur. Ancak Alman vatandaşı olan Türk asıllı göçmenler, kendi başvuruları ile tekrar Türk vatandaşlığına elde ederlerse otomatik olarak Alman vatandaşlığına kaybederler.


Türk Vatandaşlık Yasasının 7. ve 8. maddeleri ile bu yasa ilgili
yönetmeliğin 11. ve 12. maddeleri;
• istisnai vatandaşlığa alınma • Yeniden vatandaşlığa alınma
(Tekrar İktisap) konularını düzenler.
Bu maddelerden yararlanarak Türk vatandaşlığına yeniden
girişlerde, Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaz.

 

2 Tem, 2018

Vize neye benzer ?

 


Vize süreci sonunda pasaportunuza yapýþtýrýlacak vize yukarýdaki resme benzer. Açýklamalar bölümünde “Familienzusammenführung” yazar

Aile Birlesimi Vizesi’nin Pasaporttaki Görünümü

Alginiz vizenin görünümü. “Erwerbstätigkeit gestattet” calisabilir anlamindadir. Yani bu vizeyle Almanya’ya gidip oturum almadan hemen calismaya baslayabilirsiniz. Bu vizeyle Almanya’ya sadece 1 kere girilebilir ve 90 gün icinde oturum alindiginda oturum süresince istenildigi kadar giris cikis yapilabildigi gibi tüm AB ülkelerinde serbest dolasimdan da faydalanabilir. Oturum alinana kadar bu vizeyle sadece Almanya icinde bulunulabilir.

Oturum

Bu da Ausländerbehörde’den alinan oturum izni. Pasaportta aile birlesimi vizesinin karsisindaki sayfaya yapistiriliyor. Gördügünüz gibi calisma izni burada da var. Bununla ayni zamanda serbest dolasimdan da faydalanabilirsiniz.

 

2 Tem, 2018

Almanya Emekli Vizesi

 

Almanya Emekli Vizesi Belgeleri ;

*Vize Bitiş Tarihinden Sonra En Az 6 Ay Geçerliliği Olan Pasaport
*Orjinal 2 Adet Yeni Çekilmiş Arka Fonu Beyaz Biometrik Fotoğraf 
*1 Adet Tam Doldurulmuş ve Vize Başvuru Sahibi Tarafından İmzalanmış Vize Başvuru Formu
*Almanya Büyükelçiliği-Konsolosluğu Dikkatine Yazılmış Dilekçe
*Emeklilik Cüzdanı Fotokopisi
*Varsa Gayrimenkul Tapuları Fotokopileri 
*Kredi Kartı Fotokopileri
*Banka Hesap Cüzdanının Fotokopileri 
*30,000   (euro) Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası  
*İsim Detaylarınında Belirtildiği Onaylı Davetiye ya da Otel Rezervasyonları
*Uçak Rezervasyonları

Almanya Konsolosluğu İrtibat Bilgisi :

Adres : İnönü Cad. No: 16-18Ayazpaşa – İstanbul
Telefon : (212) 334 61 85
Fax : (212) 249 99 20


Almanya Büyükelçiliği İrtibat Bilgisi:
Adres : Atatürk Bulvarı No: 114Kavaklıdere – Ankara
Telefon : (312) 455 51 00
Fax : (312) 426 61 59 

Not ; Almanya Vize Başvuruları Randevu Sistemi ile İşleme Sokulmaktadır.Almanya Boş Pasaport ve İlk Schengen Vizesi Alıcak  Başvuru Sahiplerinden (Emniyet Müdürlüklerinden Alınan) İlk Pasaport Yazısını İstemektedir.

 


Almanya-vizesi-formu.pdf

 

2 Tem, 2018

Aile birleşimi vizesi için gerekli belgeler

 

Aile birleşimi için vize (Almanya’da evlenebilmek için) hakkında bilgi
 
 Aşağıda izah edilen noktalara dikkat edilmesi önemle rica olunur:   
 
 •   Aile birleşim vizesi şeklinde oturma müsaadesi için ikamet etmekte olduğunuz yer hangi konsolosluğun görev alanına giriyorsa, o konsolosluğua şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Bunun için verilecek randevu tarihi (0212) 340 49 00 numaralı telefondan ulaşabileceğiniz IKS Şirketi aracılığıyla tespit edilecektir. Başvuru formları Büyükelçilikte verilmekte olup, müracaatçılar tarafından Büyükelçiliğin www.ankara.diplo.de Internet adresinden de indirilebilir.
 
 •   Aşağıdaki belgelerin hem asıllarının hem de fotokopilerinin ibraz edilmesi gereklidir:

 

 
 Gerek duyulması halinde, başka belgelerin de istenebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması, mutlaka vize verileceği anlamına gelmemektedir.
 

 1.   En az bir yıl geçerli T.C. Pasaportu 3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskı  olmamalı)


 2.   Uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A, Nüfus Müdürlüğünden)


 3.   Uluslararası evlenme ehliyet belgesi veya evlilik için gerekli bütün evrakların ibraz edildiğine dair Almanya`daki evlendirme dairesi tarafından tanzim edilen bir belge


 4.   Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği (her ikisi için) (Alman eşin daha önce Türk    uyruklu olması durumu için de geçerli). Nüfus kayıt örneğinde özellikle „Düşünceler“  bölümünün tam doldurulmuş olduğuna ve bütün nüfus olaylarının (ör.: önceki  evlilikler, boşanmalar, çocuklar, anne-baba, vatandaşlık hususları) yazılı olduğuna  dikkat ediniz.


 5.   Daha önceki bütün evliliklere dair kesinleşme şerhi ile birlikte gerekçeli boşanma ilamı ve  Almanca`ya tercümesi


 6.   Almanya’da yaşayan müstakbel eşine ait oturma müsaadesinin fotokopisi, eşin Alman olması halinde pasaportunun veya kimlik belgesinin fotokopisi


 7.   Basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olunduğuna dair kanıt Start Deutsch 1 (Temel Almanca) sertifikası ile kanıtlanmalıdır
 
 •   Aşağıda belirtilen vize ücretleri dışında vize bölümünde bütün işlemleri ve başvuru formları ücretsizdir. Vize ücretleri yalnızca AVRO olarak alınmaktadır.
 
 Alman uyruklu nişanlı ile aile birleşimi:     60,-€
 Yabancı uyruklu nişanlı ile aile birleşimi:  60,- €
 
 •   Yalnızca doldurulmuş ve gerekli olan belgelerle sunulan başvurular kabul edilmektedir. Eksik başvuruların işleme alınması mümkün değildir ve bu durumda IKS kanalıyla ücret karşılığında tekrar randevu talebinde bulunulması gerekecektir Ayrıca pasaportunuzun ikamet adresinize gönderilmesi de mümkündür. Bunun için vize başvurusunda bulunmadan önce vize bölümü bahçesinde yeri bulunan UPS-Kargo şirketinden bir zarf almanız gerekmektedir (zarf bedeli genellikle 10,-YTL olup uzak yerler için 15,-YTL`dir).