ALMANCA ,,Das VERB: Fiil veya Eylem konusu,, -2

ALMANCA ,,Das VERB: Fiil veya Eylem konusu,, -2

Bu sayfa ana başlık olan Almanca da fiiller konusunun 2.sayfa özelliğinde olup, ana konunun devamıdır. Ve detaylı bir şekilde irdelenmiştir.

ANA KONU: ”DAS VERB” ALMANCA DA FİİL ANLATIM KONUSU

Almanca ''das Verb'' konu anlatımı
Almanca ”das Verb” konu anlatımı

Kökü d,t,m ve n olup ta ilk gruba girenlerden birkaç yaygın olan Almanca kelimeler:

reden konuşmak binden bağlamak
ınieten kiralamak warten beklemek
antworten cevap vermek zeichnen resim çizmek
landen inmek (uçak için) atmen nefes almak

Bazı fiiler 2. ve 3. tekil şahıslarda (du, er, sie, es) değişik çekilirler.

Kökünde (a) harfi olan bir grup fiil çekimde Umlaut (“) alır, (o) harfi (ö) olur:

lch fahre nach Ankara. (Ankara’ya gidiyorum.)

Du fährst nach Ankara.

Er fährt nach Ankara.

Wir fahren / Ihr fahrt / Sie fahren nach Ankara.

Görüldüğü gibi değişiklik sadece (du) ve (er, sie, es) şahıslarında olmaktadır.

Aşağıdaki fiiller de aynı kurala uygun olarak çekilirler:

backen pişirmek (ekmek v. b.) er bâckt
blasen üflemek er blâst
braten. kızartmak er brât
fallen düşmek er fâllt
fangen yakalamak er fângt
graben kazmak er grâb,
halten durmak, tutmak er halt
laden yüklemek er lâdt
lassen bırakmak, -tırmak er lasst
laufen koşmak er lâuft
raten öğüt verm., tahmin etm. er rat
sehlafen uyumak er sehlâft
sehlagen vurmak, dövmek er sehlâgt
stoUen çarpmak er stöftt
tragen taşımak er trâgt
wachsen yetişmek, büyümek er wâchst
waschen yıkamak er wâscht

Bir grup fiilde ise kök değişime uğrar.

Bu değişiklik önceki grupta olduğu gibi yalnız ikinci ve üçüncü tekil şahıslarda olur.

lch spreche Deutsch. (Almanca konuşuyorum.)

Du sprichst Deutsch.

Er spricht Deutsch.

Wir spreehen Deutsch.

Ihr sprecht Deutsch.

Sie sprechen Deutsch.

geschehen olmak, meydana gelm. es geschiehl
helfen yardım etmek er hilft
lesen okumak er liest
messen ölçmek er misst
nehmen almak er nimmt
quellen fışkırmak, kaynamak es quillt
sehelten azarlamak er sehilt
sehen görmek er sieht
stehlen çalmak er stiehlt
sterben ölmek er stirbt
treffen rastlamak er trifft
treten girmek, çiğnemek er tritt
verderben bozmak er verdirbt
werben reklam yapmak er wirbt
werfen atmak, fırlatmak er wirft

Almanca’da çok kullanılan ve değişik çekimleri olan haben (sahip olmak), sein (olmak) ve werden (olmak) fiillerinin çekimlerini ayrıca öğrenmelisiniz, kesin ve zorunludur. 🙂

haben sein werden
ich habe bin werde
du hast bist wirst
er, sie, es hat ist wird
wir haben sind werden
ihr habt seid werdet
sie / Sie haben sind werden
leh bin krank. (Ben hastayım.)

lch habe ein Auto.              (Bir arabam var.)

lch werde krank.                 (Ben hastalanıyorum.)

Bir önek veya başka bir sözcükle türetilmiş bileşik fiiller (verbale Zusammensetzung) ayrılan (trennbar) ve ayrılmayan (untrennbar) olmak üzere iki grupta toplanır.

Ayrılmayan (untrennbar) önekler (Prâfix) şunlardır: be-, ent-, er-, ge-, mili-, ver-, zer-

Ayrıca „durch-“, „hinter-“, „über-“, „um-“ „unter-” ve „wider-

önekleri vurgulu olarak söylendiğinde (anlam farkına dikkat ediniz)

ayrılarak çekilir.

Örnekler:

anrufen (telefon etmek): lch rufe an. (Telefon ediyorum.)

zurückgehen (geri dönmek): Vielleicht gehe ich wieder zurück. (Belki tekrar geri dönerim.)

bekommen (almak): Er bekommt kein Geld. (Para almıyor.)

unterschreiben („unter-“ öneki vurgusuz: imzalamak): lch unterschreibe. (imzalıyorum.)

unterschieben („unter-“ öneki vurgulu: altına koymak): Er schiebt ihr noch ein Kissen unter. (Onun altına bir yastık daha koyuyor.)

Bir karar sorusunda çekimlenen fiil başta bulunur ve böylelikle de soru cümlesi yapmış oluruz. Bu tür sorulara ”Entscheidungsfragen” deriz.

  • Hast du ein Auto? (Araban var mı?)
  • Ja, ich  habe ein Auto. (Evet, arabam var.)

Aynı İngilizce ‘de yaptığımız gibi, fiili başa alırsak soru olur ve cevap verince de o fiile göre cevaplarımız evet, hayır diye başlayarak çekimlenir.

Umarım bu dökümanımızla birlikte Fiil konusunu tamamen bitirmiş olursunuz. Keyifli ALMANCA ÖĞRENMELER!

Saygılarımla.

Yunus KAYTAN