5 Tem, 2018

Almanca Fiiller

Almanca fiiller, Almanca fiiller konusu, Almanca fiiller konu anlatımı, Almanca fiiller örnekler, Almanca fiil örnekleri, Almanca’da fiiller, Almanca fiiller dersi, Almanca fiiller video ders.

Bu dersimizde Almanca Fiiller ve fiil çekimlerini işleyeceğiz.
Evet, kabul etmek gerekir ki, Almanca’da fiiller ve fiil çekimleri İngilizce’deki kadar kolay değildir, düzenli fiiller, düzensiz fiiller, ayrılan, ayrılmayan derken işler karışıp gidebilir.
Ancak basitten zora doğru bir öğrenme stratejisi ile karıştırmadan anlamak ve öğrenmek mümkündür.
Almanca’da en basitinden bir fiil çekimi şöyledir;
finden:bulmak (fiili)

Ich find e
Du finde st
Er,Sie,Es finde t
Wir finde n
Ihr finde t
Sie finde n

görüldüğü gibi her şahıs farklı ekler almaktadır, her zamanın farklı bir ekle oluşturulduğu da düşünüldüğünde biraz zor gibi gelebilir ancak sistemli bir çalışma ile bu işin üstesinden gelebilirsiniz.

Almanca’da düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olmak üzere iki fiil çeşidi vardır.
Şimdi bir noktaya daha dikkatinizi çekelim.
Yukarıdaki çekimde görüldüğü gibi fiillerin mastar eklerini kaldırdık ve geriye kalan fiilin köküne ekler getirerek fiili çekimledik.Fakat Almanca’da fiillerin çok büyük bir bölümünü bu şekilde çekimlenmesine karşın, bu kurala uymayan 200 kadar düzensiz fiil de mevcuttur.

Eğer bir fiilin kökü, fiil çekimlenirken değişmiyorsa o halde bu fiil Düzenli Fiildir denir.
Fakat fiilin kökü çekimlenirken değişiyorsa (değişmesi gerekiyorsa) bu fiil için Düzensiz Fiildir denir.

Fiili çekimlerken fiil kökünün değişip değişmeyeceğini nereden bileceğiz diye sorarsanız;
Bu soruyu cevaplayabilmeniz için bütün düzensiz fiilleri ezberlemeniz gerekir.
Bu aşamada sadece günlük hayatta en çok kullanılanları ezberleyerek işe başlayabilirsiniz.
Fakat şunu özellikle belirtelim ki, bu fiilleri ve çekimlerini ezberlemekten başka bir yol maalesef yok.
Almanca ‘da hangi fiillerin düzenli fiil olduğunu, hangi fiillerin düzensiz fiil olduğunu mutlaka bilmemiz ve ezberlememiz gerekiyor.

Şimdi hocamızın basit ve anlaşılır videosunu izleyerek dersimizi pekiştirelim:

RİSALE-İ NUR’DAN VECİZELER

Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir.

En bahtiyar odur ki : Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya fedâ etmesin.

Hâlık-ı Rahmân’ın ibâdından istediği en mühim iş, şükürdür.

Amelinizde Rızâ-yı İlâhî olmalı. Eğer O râzı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. insanın i’tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.

Sultan-ı kâinat birdir, her şey’in anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir.

NAMAZIN EHEMMİYETİ NEDİR? TIKLA ÖĞRENİNSANIN EN BÜYÜK DAVASI NEDİR? TIKLA ÖĞRENLİSEDE GÖRDÜĞÜMÜZ DERSLER ALLAH’I BİZE NASIL TANITTIRIYOR? TIKLA ÖĞREN

Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücâzâtlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.
.
.
.
Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.

2 Tem, 2018

Almanca Fiillerin Perfekt Çekimli Halleri

Almanca fiillerin çekimi, Almanca fiillerin çekimli halleri, Almanca fillerin Perfekt halleri, Almanca fillerin Prateritum halleri.

Değerli ziyaretçilerimiz aşağıda yer alan Almanca dersi almancax forumlarına kayıt olan üyelerimizin paylaşımlarından derlenmiştir, üyelerin paylaşımlarından derlendiği için bazı ufak tefek harf hataları vb. olabilir, aşağıdaki ders almancax eğitmenleri tarafından hazırlanmamıştır, bu nedenle bazı hatalar içerebilir, almancax eğitmenlerinin hazırladığı derslere ulaşmak için almancax forumunu ziyaret edebilirsiniz.

ALMANCA FİİLLERİN PERFEKT HALLERİ

Unregelmäßige Verben

 

Infinitiv Präterium Perfekt

backen (du bäckst, er bäckt) backte [buk] gebacken

befehlen (du befiehlst, er befiehlt; befiehl!) befahl (beföhle; befähle) befohlen

beginnen begann (begönne; begänne) begonnen

beißen biß gebissen

bergen (du birgst, er birgt; birg!) barg (bärge) geborgen

bersten (du birst, er birst, er berstet) barst (bärste) geborsten

bewegen bewog (bewöge) bewogen

biegen bog (böge) gebogen

bieten bot (böte) geboten

binden band (bände) gebunden

bitten bat (bäte) gebeten

blasen (du bläst, er bläst) blies geblasen

bleiben blieb geblieben

braten (du brätst, er brät) briet gebraten

brechen (du brichst, er bricht; brich!) brach (bräche) gebrochen

brennen brannte [brennte] gebrannt

bringen brachte (brachte) gebracht

denken dachte (dachte) gedacht

dingen dingte [dang] gedungen

dreschen (du drischst, er drischt; drisch!) drosch (drösche) gedroschen

dringen drang (dränge) gedrungen

dürfen (ich darf, du darfst, er darf) durfte (dürfte) gedurft

empfehlen (du empfiehlst, er empfiehlt; empfiehl!) empfahl (empföhle; empfähle) empfohlen

erlöschen (du erlischst, er erlischt) erlosch (erlösche) erloschen

erkennen erkannte erkannt

erschrecken (du erschrickst, er erschrickt; erschrick!) erschrak (erschräke) erschrocken

essen (du ißt, er ißt; iß!) aß (äße) gegessen

fahren (du fährst, er fährt) fuhr (führe) gefahren

fallen (du fällst, er fällt) fiel gefallen

fangen (du fängst, er fängt) fing gefangen

fechten (er ficht) focht (föchte) gefochten

finden fand (fände) gefunden

flechten (du flich[t]st, er flicht) flocht (flöchte) geflochten

fliegen flog (flöge) geflogen

fliehen floh (flöhe) geflohen

fließen floß (flösse) geflossen

fressen (du frißt, er frißt; friß!) fraß (fräße) gefressen

frieren fror (fröre) gefroren

gären gor, [gärte] (göre) gegoren (gegärt)

gebären (du gebierst, sie gebiert) gebar (gebäre) geboren

geben (du gibst, er gibt; gib!) gab (gäbe) gegeben

gedeihen gedieh gediehen

gehen ging gegangen

gelingen gelang (gelange) gelungen

gelten (du giltst, er gilt; gilt!) galt (galte, golte) gegolten

genesen genas (genäse) genesen

genießen genoß (genösse) genossen

geschehen (es geschieht) geschah geschehen (geschähe)

gewinnen gewann (gewönne, gewänne) gewonnen

gießen goß (gösse) gegossen

gleichen glich geglichen

gleiten glitt geglitten

glimmen glomm [glimmte] (glömme) geglommen (geglimmt)

graben (du gräbst, er gräbt) grub (grübe) gegraben

greifen griff gegriffen

haben (du hast, er hat) hatte (hatte) gehabt

halten (du hältst, er hält) hielt gehalten

hängen hing gehangen

hauen haute, hieb gehauen

heben hob (höbe) gehoben

heißen hieß geheißen

helfen (du hilfst, er hilft; hilf!) half (hülfe) geholfen

kennen kannte (kennte) gekannt

klimmen klomm (klömme) geklommen

klingen klang (klänge) geklungen

kneifen kniff gekniffen

kommen kam (käme) gekommen

können (ich kann, du kannst, er kann) konnte (könnte) gekonnt

kriechen kroch (kröche) gekrochen

küren kürte [kor] gekürt (gekoren)

laden (du lädst, er lädt) lud (lüde) geladen

lassen (du läßt, er läßt) ließ gelassen

laufen (du läufst, er läuft) lief gelaufen

leiden litt gelitten

leihen lieh geliehen

lesen (du liest, er liest; lies!) las (läse) gelesen

liegen lag (läge) gelegen

lügen log (löge) gelogen

mahlen mahlte gemahlen

meiden mied gemieden

melken (du melkst, milkst, er melkt, milkt; melke!, milk!) melkte, molk gemolken (gemelkt)

messen (du mißt, er mißt; miß!) maß (mäße) gemessen

mißlingen mißlang mißlungen (mißlänge)

mögen (ich mag, du magst, er mag) mochte (möchte) gemocht

müssen (ich muß, du mußt, er muß) mußte (müßte) gemußt

nehmen (du nimmst, er nimmt; nimm!) nahm (nähme) genommen

nennen nannte [nennte] genannt

pfeifen pfiff gepfiffen

preisen pries gepriesen

quellen (du quillst, er quillt; quill!) quoll (quölle) gequollen

raten (du rätst, er rät) riet geraten

reiben rieb gerieben

reißen riß gerissen

reiten ritt geritten

rennen rannte [rennte] gerannt

riechen roch (röche) gerochen

ringen rang (ränge) gerungen

rinnen rann (ränne) geronnen

rufen rief gerufen

salzen salzte gesalzen

saufen (du säufst, er säuft) soff (söffe) gesoffen

saugen saugte, sog gesaugt, gesogen

schaffen schuf (schüfe) geschaffen

scheiden schied geschieden

scheinen schien geschienen

scheißen schiß geschissen

schelten (du schiltst, er schilt; schilt!) schalt (schölte) gescholten

scheren schor (schöre) geschoren

schieben schob (schöbe) geschoben

schießen schoß (schösse) geschossen

schinden schund geschunden

schlafen (du schläfst, er schläft) schlief geschlafen

schlagen (du schlägst, er schlägt) schlug (schlüge) geschlagen

schleichen schlich geschlichen

schleifen schliff geschliffen

schleißen schliß, schleißte geschlissen, geschleißt

schließen schloß (schlösse) geschlossen

schlingen schlang (schlünge) geschlungen

schmeißen schmiß geschmissen

schmelzen (du schmilzt, er schmilzt; schmilz!) schmolz (schmölze) geschmolzen

schneiden schnitt geschnitten

schreiben schrieb geschrieben

schreien schrie geschrie[e]n

schreiten schritt geschritten

schweigen schwieg geschwiegen

schwellen (du schwillst, er schwillt) schwoll (schwölle) geschwollen

schwimmen schwamm (schwömme, schwämme) geschwommen

schwinden schwand (schwände) geschwunden

schwingen schwang (schwänge) geschwungen

schwören schwor (schwüre) geschworen

sehen (du siehst, er sieht; sieh[e]!) sah (sähe) gesehen

sein (ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind; sei!, seid!) war (wäre) gewesen

senden sandte, sendete gesandt, gesendet

sieden siedete, sott gesotten, gesiedet

singen sang (sänge) gesungen

sinken sank (sänke) gesunken

sinnen sann (sänne) gesonnen

sitzen saß (säße) gesessen

sollen (ich soll, du sollst, er soll) sollte gesollt

speien spie gespie[e]n

spinnen spann (spönne, spänne) gesponnen

spleißen spliß gesplissen

sprechen (du sprichst, er spricht; sprich!) sprach (spräche) gesprochen

sprießen sproß (sprösse) gesprossen

springen sprang (spränge) gesprungen

stechen (du stichst, er sticht; stich!) stach (stäche) gestochen

stehen stand (stünde, stände) gestanden

stehlen (du stiehlst, er stiehlt; stiehl!) stahl (stähle) gestohlen

steigen stieg gestiegen

sterben (du stirbst, er stirbt; stirb!) starb (stürbe) gestorben

stieben stob (stöbe) gestoben

stinken stank (stänke) gestunken

stoßen (du stößt, er stößt) stieß gestoßen

streichen strich gestrichen

streiten stritt gestritten

tragen (du trägst, er trägt) trug (trüge) getragen

treffen (du triffst, er trifft; triff!) traf (träfe) getroffen

treiben trieb getrieben

treten (du trittst, er tritt; tritt!) trat (träte) getreten

trinken trank (tränke) getrunken

trügen trog (tröge) getrogen

tun tat (täte) getan

verlieren verlor (verlöre) verloren

wachsen (du wächst, er wächst) wuchs (wüchse) gewachsen

wägen wog (woge) gewogen

waschen (du wäschst, er wäscht) wusch (wüsche) gewaschen gewaschen

weben wob, webte (wöbe) gewoben, gewebt

weichen wich gewichen

weisen wies gewiesen

wenden wandte, wendete gewandt, gewendet

werben (du wirbst, er wirbt; wirb!) warb (würbe) geworben

werden (du wirst, er wird; werde!) wurde, [ward] (würde) [ge]worden

werfen (du wirfst, er wirft; wirf!) warf (würfe) geworfen

wiegen wog (wöge) gewogen

winden wand (wände) gewunden

wissen (ich weiß, du weißt, er weiß) wußte (wüßte) gewußt

wollen (ich will, du willst, er will) wollte gewollt

wringen wrang (wränge) gewrungen

zeihen zieh geziehen

ziehen zog (zöge) gezogen

zwingen zwang (zwänge) gezwungen

9 Oca, 2016

2015/2016 ÖSYM Sınav Takvimi

Merhabalar değerli ziyaretçilerimiz, 2016 ÖSYM Sınav Takvimini sizler için paylaşıyoruz. Lütfen Başvuru tarihlerini ve Sınav tarihlerine dikkatlice bakalım.

Son Güncelleme: 05.09.2016, ÖSYM Güncelleme:  29.08.2016

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2016 Yılı Sınav Takvimi
Son Güncelleme: 29.08.2016
Sürüm:12 
Sıra Sınavın Adı Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri  Sonuç Açıklama Tarihi **
1. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/1)
23.01.2016 07.01.2016
11.01.2016
23.01.2016
2. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/2)
13.02.2016 28.01.2016
01.02.2016
13.02.2016
 3. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı
2016-JANA
20.02.2016 12.01.2016
21.01.2016
03.03.2016
4. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/3)
12.03.2016 25.02.2016
29.02.2016
12.03.2016
5. Yükseköğretime Geçiş Sınavı
2016-YGS
13.03.2016 06.01.2016
20.01.2016
25.03.2016
  6. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2016-YDS İlkbahar Dönemi
27.03.2016 03.02.2016
15.02.2016
14.04.2016
7. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2016-DİB-MBSTS
02.04.2016 28.01.2016
08.02.2016
14.04.2016
8. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı
2016-ALS
03.04.2016 09.02.2016
22.02.2016
14.04.2016
9. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2016-TUS İlkbahar Dönemi
10.04.2016 17.02.2016
29.02.2016
28.04.2016
10. Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2016-STS TIP DOKTORLUĞU İlkbahar Dönemi
10.04.2016 17.02.2016
29.02.2016
28.04.2016
11. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/4)
16.04.2016 31.03.2016
04.04.2016
16.04.2016
12. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
2016-EKPSS
24.04.2016 EKPSS’ye Başvuru:
23.02.2016
09.03.2016
Kuraya Başvuru:
03.05.2016
16.05.2016
18.05.2016
13. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (1. Dönem)
2016-İSG 1. Dönem
30.04.2016 15.03.2016
24.03.2016
18.05.2016
14. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2016-ALES İlkbahar Dönemi
08.05.2016 17.03.2016
30.03.2016
25.05.2016
15. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/5)
14.05.2016 28..04.2016
02.05.2016
14.05.2016
16. Kamu Personel Seçme Sınavı
2016-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
22.05.2016 17.03.2016
31.03.2016
14.07.2016
17. Kamu Personel Seçme Sınavı
2016-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
29.05.2016 17.03.2016
31.03.2016
14.07.2016
18. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/6)
11.06.2016 26.05.2016
30.05.2016
11.06.2016
19. Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler)
2016-LYS4
18.06.2016 01.04.2016
14.04.2016
18.07.2016
20. Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik)
2016-LYS1
19.06.2016 01.04.2016
14.04.2016
18.07.2016
21. Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri)
2016-LYS2
25.06.2016 01.04.2016
14.04.2016
18.07.2016
22. Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil)
2016-LYS5
25.06.2016 01.04.2016
14.04.2016
18.07.2016
23. Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya)
2016-LYS3
26.06.2016 01.04.2016
14.04.2016
18.07.2016
24. Kamu Personel Seçme Sınavı
2016-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
20.08.2016 17.03.2016
31.03.2016
02.09.2016
25. Dikey Geçiş Sınavı
2016-DGS
21.08.2016 31.05.2016
13.06.2016
26. Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı
2016-Mühendislik Tamamlama
21.08.2016 31.05.2016
13.06.2016
27. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/8)
20.08.2016 23.06.2016
27.06.2016
20.08.2016
28. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2016-YDS Sonbahar Dönemi
04.09.2016 29.06.2016
25.07.2016
22.09.2016
29. 2016 Askeri Lise Mezunları İçin Üniversiteye Geçiş Sınavı
2016-ALÜGS
04.09.2016 25.08.2016
29.08.2016
30. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/9)
24.09.2016 01.09.2016
05.09.2016
24.09.2016
31. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2016-DUS
25.09.2016 05.08.2016
15.08.2016
13.10.2016
32. Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2016-STS DİŞ HEKİMLİĞİ
25.09.2016 05.08.2016
15.08.2016
13.10.2016
33. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2016-TUS Sonbahar Dönemi
25.09.2016 05.08.2016
15.08.2016
13.10.2016
34. Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2016-STS TIP DOKTORLUĞU Sonbahar Dönemi
25.09.2016 05.08.2016
15.08.2016
13.10.2016
35. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/10)
15.10.2016 29.09.2016
03.10.2016
15.10.2016
36. Kamu Personel Seçme Sınavı
2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)
16.10.2016 09.08.2016
24.08.2016
37. Kamu Personel Seçme Sınavı
2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)
20.11.2016 09.08.2016
24.08.2016
38. Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı
2016-Sayıştay Eleme
30.10.2016 20.09.2016
29.09.2016
 18.11.2016
39. Kamu Personel Seçme Sınavı
2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)***
04.12.2016 KPSS Lisans Düzeyi Başvuru:
17.03.2016
31.03.2016
KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru:
09.08.2016
24.08.2016
DHBT Başvuru:
21.09.2016
03.10.2016
40. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/11)
12.11.2016 27.10.2016
31.10.2016
12.11.2016
41. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2016-ALES Sonbahar Dönemi
18.12.2016 27.09.2016
10.10.2016
42. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2. Dönem)
2016-İSG 2. Dönem
 03.12.2016 11.10.2016
20.10.2016
15.12.2016
43. Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı
2016-Sayıştay Yazılı
10.12.2016
11.12.2016
 27.01.2017
44. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/12)
 24.12.2016 01.12.2016
05.12.2016
24.12.2016
45. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2016-YDUS
17.12.2016 01.11.2016
10.11.2016
 46. 2016-Adalet Bakanlığı Sınavları
2016 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-Adli Yargı)
2016 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-İdari Yargı)
2016 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-Adli Yargı-Avukat)
2016 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-İdari Yargı-Avukat)
 24.12.2016 11.10.2016
20.10.2016
*  Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.
** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.
*** Adayların DHBT’ye girmek için başvuru yapmadan önce öğrenim düzeyine uygun olarak KPSS başvurusu yapmaları gerekmektedir. DHBT’ye gireceği öğrenim düzeyinde KPSS başvurusunu yapmayan adayların DHBT’ye başvuruları sistem tarafından engellenecektir.Kaynak: osym.gov.tr , 05.09.2016, Son Güncelleme: 29.08.2016